Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Dispensasjoner og enkeltsaker

Dispensasjon krever grunngitt søknad. (PBL § 19-1)

Kommunen kan gi dispensasjon fra gjeldende plan dersom hensynet bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon, Det innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 

Før dispensasjon gis, skal berørte parter og etater høres. 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune har en samarbeidsavtale på behandling av dispensasjonssaker. Dette betyr at slike saker vanligvis bare sendes fylkesmannen.

Dispensasjoner fra kulturminneloven sendes fylkeskommunen direkte, mens saker som angår riks- eller fylkesveg sendes Statens vegvesen. 

Et vedtak i dispensasjonssaker kan påklages . Dersom kommunen ikke tar klagen til følge er Fylkesmannen klageinstans.

Kontakt: Heidi Beate Flatås, tlf: 73 86 64 27, e-post:   

Link til plan- og bygningsloven: http://www.regjeringen.no/nb/dok/lover_regler/lover/plan--og-bygningsloven.html?id=173817

 

 

karli
Sist oppdatert: 12.05.2011 21:45:06