Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Samferdsels-/ Transportplaner

Planer danner grunnlaget for hvilke prioriteringer som skal gjøres innenfor ulike områder i offentlig sektor. Innenfor transportsektoren forholder vi oss i Sør-Trøndelag til transportplaner på fylkesnivå, regionalt- og nasjonalt nivå. 

 

Nasjonal transportplan danner rammene for investeringer i og drift av nasjonal infrastruktur innen veg, bane, sjøtransport og luftfart. Fylkeskommunens ansvarsområder berøres ikke direkte i planen, men STFK er som regional aktør opptatt av hvilke prioriteringer som gjøres i vår region, og arbeider foran hver rullering for at Nasjonal transportplan skal bli best mulig. Planen gjelder for ti år, og rulleres hvert fjerde år.

Regional transportplan Midt-Norge er en felles transportplan for Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. Arbeidet med den første Regional transportplan Midt-Norge ble påbegynt i 2010 etter vedtak i de tre fylkestingene, og planen ble vedtatt sommeren 2012. Det er i etterkant basert på Regionalt transportplan utarbeidet et felles innspill til NTP fra de tre fylkeskommunene. Dette i form av en kortversjon av Regional transportplan.

Transportplan Sør-Trøndelag ble første gang vedtatt i 2013, og erstatter tidligere fylkesvegplaner. Planen beskriver utfordringer innenfor fylkeskommunens ansvarsområde i samferdselssektoren, og danner grunnlaget for prioriteringer innenfor investering og drift av kollektivtrafikk, veger og annen infrastruktur. Prioriteringene konkretiseres i et fireåring handlingsprogram som rulleres hvert år.

Handlingsprogram samferdsel 2015-18
Handlingsprogram samferdsel omhandler primært vei, men har også et kollektivavsnitt. Handlingsprogram samferdsel 2015-18 (HP 2015-18) består av et hoveddokument og 5 tabell vedlegg.

 

 


 

karli
Sist oppdatert: 08.03.2015 22:00:51