Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Søknad om støtte til kulturformål

 

Søknadene skal behandles i samsvar med nye retningslinjer, som du finner her.

 

Kulturtilskudd 2017

Formålet med støtte/tilskudd er å stimulere og utvikle kulturtiltak i fylket både innenfor det profesjonelle og frivillige kulturlivet. Kulturtiltak som søker støtte skal ha regional interesse og verdi, det vil si interesse utover en kommune. Tilskudd kan brukes til etablering, basistilskudd og videreutvikling av kulturtiltak. 

Kulturtiltak som følger opp fylkeskommunens gjeldende strategiplan vil bli prioritert ved behandling av søknader. Det samme gjelder søknader som involverer partnerskap med kommuner, institusjoner og andre. Det må gå fram av søknaden hvilke andre parter som bidrar til prosjektet.

Prioriteringer for 2017

  • Tiltak for/og med barn og unge.
  • Tiltak som kan støtte opp om økt, inkludering, mangfold og deltakelse.
  • Utvikling av kunstnerisk innhold i eksisterende festivaler og arrangement.
  • Samarbeidstiltak hvor flere parter eller kunstarter samhandler. 

 

Det kan søkes om tilskudd til:

1. Flerårig støtte, søknaden må inneholde opplysninger om:

-          utviklingen de siste 3 -5 årene

-          om festivalen/tiltaket trekker publikum

-          hvordan festivalen/spelet/tiltaket henvender seg til innbyggerne i fylket

I tillegg må søkeren/virksomheten ha et styre, vedtekter og rutiner for god økonomistyring, og kunne vise til at faglig og administrativ profesjonalitet og kontinuitet er sikret, uavhengig av enkeltpersoner

Søknadsfrist: 1. oktober  

Søknadsskjema: Lenke til til Elektronisk søknadsskjema

 

2. Prosjektstøtte  

Søknadsfrister: 1. november for tiltak 1. halvår påfølgende år og 1. april for tiltak i 2. halvår.

Søknadsskjema: Lenke til til Elektronisk søknadsskjema

 

3. Tilskudd til mindre prosjekter/ aktivitetstilskudd

Løpende frist og saksbehandling som avgjøres administrativt.

N.B: I sak 327/16 ble det avsatt kr 500 000,- til tilskudd med løpende behandling; administrativ behandling med inntil kr 20 000 pr tiltak og med rapportering til politisk komite.

Midlene er nå oppbrukt, og det vil derfor ikke bli bevilget flere tilskudd gjennom denne ordningen i 2017.

Søknadsskjema: Lenke til til Elektronisk søknadsskjema


Retningslinjer
Retningslinjer vedtatt i Fylkestinget 15.juni 2016 legges til grunn for behandling av søknadene. Retningslinjer for tilskudd til kulturaktivitet i Sør-Trøndelag.pdf

Kontaktpersoner:
Kirsten Mellemsæther, tlf: 72 81 42 02 , e-post:  

Øystein Eide, tlf: 72 81 41 67, e-post:

Om søknadsskjema
Det benyttes et elektronisk skjema for søknad om tilskudd til kulturtiltak.

N.B: Fra 2015 benytter vi den statlige ID-porten for innlogging og brukerautentisering. Det er bra om du første gangen leser den korte veiledningen på https://edialog.stfk.no . edialog.stfk.no er det nye navnet på den nye selvbetjeningsportalen.

Hvis du vil kan du mellomlagre søknad og ta den opp igjen ved å logge deg inn.

Hvis du ikke registrerer deg er det bra om du ikke tar for lange pauser i utfylling av skjema, slik at det ikke oppstår time out på server.

Vi ber om at du har følgende vedlegg klar, helst på pdf format. Andre format slik som word, excel, er også mulig.

  • Fremdriftsplan
  • Prosjektbeskrivelse
  • Budsjett
    og finansieringsplan

Hvis du legger ved prosjektbeskrivelse som et vedlegg skriver du bare "Se vedlegg" i feltet for prosjektbeskrivelse. Alternativt kan du legge inn beskrivelsen direkte i skjema begrenset til 1600 tegn.
Gå til neste felt ved å bruke TAB-tasten.

For tekniske spørsmål og tilbakemeldinger om skjema:

Karl-Henrik Linder
Sist oppdatert: 03.07.2017 13:36:01