Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Bedrifter som tar inn lærekandidater

Lærekandidat

Målet med lærekandidatordninga er at lærekandidaten skal

• mestre opplæringssituasjonen

• oppnå så høy kompetanse som mulig

• bli best mulig kvalifisert for arbeidslivet

Opplæringa for en lærekandidat skal ta utgangspunkt i kandidatens faglige nivå og hans eller hennes ønske om hva opplæringa skal føre fram til. Det skal normalt tas utgangspunkt i en konkret læreplan for opplæring i bedrift/vg3. På bakgrunn av dette skrives en opplæringskontrakt. Målene for opplæringskontrakten beskrives i en individuell opplæringsplan for lærekandidaten.

 Det settes ingen begrensninger for hvor mye eller hvor lite en individuell opplæringsplan skal inneholde, men utgangspunktet er at det skal være mål som kandidaten kan nå ut fra sine forutsetninger og ønsker.

Mor slutten av opplæringstiden går kandidaten opp til en kompetanseprøve, som avslutning på videregående opplæring.  I forarbeidene til loven er det presisert at opplæringa skal gi en sluttkompetanse som gir grunnlag for varig arbeid. Det er i noen tilfeller mulig å hente kompetansemål fra flere Vg3 læreplaner. Opplæringsplanen kan dermed inneholde alt fra færre mål med full måloppnåelse, til svært enkle mål eller delmål ut fra en eller flere Vg3 læreplaner.

Det kan også være aktuelt å trekke inn mål fra den generelle delen av læreplanen. For oversiktens del kan læreplanen da deles inn i faglig læreplandel og sosial læreplandel.

Krav til lærebedrift
I tillegg til bedrifter som kan gi opplæring i hele læreplanen for opplæring i bedrift, åpner ordningen også for bedrifter som bare kan gi opplæring i deler av læreplanen. Det kreves selvfølgelig at bedriften har kompetanse og utstyr og kan gi opplæring i forhold til den individuelle planen.

Bestemmelsene i opplæringsloven om partenes rettigheter og plikter i opplæringsløpet er like for både lærekandidater og lærlinger.

Den individuelle opplæringsplanen utarbeides av lærebedrift sammen med kandidaten, og i samarbeid med fylkeskommunen/skolen i løpet av de første tre månedene av opplæringstiden. Planen kan endres underveis i opplæringen. Lærekandidaten skal aktivt delta i planleggingen, gjennomføringen og dokumentasjonen av egen opplæring. De skal i løpet av opplæringen ha fortløpende veiledning og underveisvurdering.

 

Kompetanseprøve - kompetansebevis

Bedriften/opplæringskontoret skal melde lærekandidaten opp til kompetanseprøven i god tid før opplæringstidens utløp. Kompetanseprøver skal utarbeides, gjennomføres og vurderes innenfor de samme rammer som fag- eller svenneprøver, men med utgangspunkt i den enkelte lærekandidats individuelle plan.

Kompetanseprøven består av fire deler:

  • planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger
  • gjennomføring av et faglig arbeid
  • vurdering av eget prøvearbeid
  • dokumentasjon av eget prøvearbeid

Lærekandidater prøves ut fra de målene som er fastsatt for opplæringen. Vurderingen vil bli foretatt av instruktør og 1 fra prøvenemnda i faget. Lærekandidaten vil etter endt opplæring få utstedt et kompetansebevis. I Sør-Trøndelag vil lærekandidatene bli invitert til utdeling av stort kompetansebevis sammen med øvrige lærlinger. Dette skjer i begynnelse av året etter avlagt kompetanseprøve.

Hvordan få hjelp?
Ved spørsmål vedrørende lærekandidatordningen kan det tas kontakt med Fagenhet for videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune på e-post eller   

bjohe
Sist oppdatert: 06.01.2014 10:46:58