Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Hovedpunktene i den nye inntaksforskriften av 03.09.2013

Klikk deg fram i innholdsfortegnelsen:


Inntaksgrunnlag til Vg1

 • Har fullført norsk grunnskoleopplæring, eller
 • Har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år.

Inntak til utdanningsprogram og programområder

 • Alle søkere til Vg1 fører opp tre alternative utdanningsprogram. Man har rett til ett av tre.
 • På Vg2 og Vg3 kommer man inn på et programområde man er kvalifisert for på bakgrunn av gjennomført Vg1 og Vg2 – enten på bakgrunn av karakterer eller på bakgrunn av individuell behandling

Rangeringsgrunnlag

 • Karakterer
 • Individuell behandling

Ulike sluttmål

 • Studiekompetanse
 • Yrkeskompetanse
 • Grunnkompetanse

Grunnkompetanse kan planlegges når man ser at man ikke vil oppnå full studie- eller yrkeskompetanse

Fortrinnsrett

Fortrinnsrett innføres som nytt begrep. Det kan søkes om fortrinnsrett på 4 grunnlag:

 • Rett til særskilt utdanningsprogram (kun Vg1)
 • Sterkt nedsatt funksjonsevne
 • Rett til opplæring i eller på tegnspråk
 • Vedtak om utvidet tid

Fortrinnsrett forutsetter at det foreligger vedtak om spesialundervisning.

Søknadsfrist om fortrinnsrett er 1.februar. Søkere med fortrinnsrett får plass før øvrige søkere.

Søkere til særskilt utdanningsprogram Vg1 (§ 6-15)

 • Meldes STFK innen 1.oktober for vurdering av behov
 • Fylkeskom. PPT gjør en sakkyndig vurdering om fortrinnsrett før søknadsfrist 1.februar
 • Betydning for mulighet til å fullføre med yrkes- eller studiekompetanse skal godtgjøres
 • Søknad må være i samsvar med sakkyndig vurdering for å tas til følge
 • Det skal føres opp 3 alternative utdanningsprogram på søknaden selv om det søkes om et særskilt utdanningsprogram

Søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne (§ 6-17)

 • Meldes STFK innen 1.oktober for vurdering av fortrinnsrett fram mot søknadsfrist 1.februar
 • Skoleplassering er av større betydning enn utdanningsprogram pga store tilretteleggingsbehov
 • Det kan søkes på bakgrunn av både psykisk og fysisk sterkt nedsatt funksjonsevne

Søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk (§ 6-18)

 • Kan søke knutepunktskole eller annen vgs med tolk
 • Tiller, Byåsen, Skjetlein, Heimdal er knutepunktskoler.
 • Fylkeskommunal PPT gjør en sakkyndig vurdering av søkerens behov i forbindelse med søknad om fortrinnsrett
 • Eleven kan plasseres på en skole som er tilrettelagt etter elevens behov

Søknader om utvidet tid (§ 6-19)

 • Kan søkes om to år på samme trinn gjennom det treårige løpet
 • Kan søkes om ett fjerde eller femte år etter Vg3
 • Innebærer at man er fulltidselev (fullstendig utdanningsprogram/programområde)
 • Forutsetter sakkyndig vurdering og tilråding fra PPT
 • Vedtak fattes så snart det foreligger en sakkyndig vurdering

«Forlenget uttaksramme»

 • Må ikke forveksles med utvidet tid
 • Et planlagt løp hvor ett års fulltids opplæring legges over 2 år
 • Dette er ikke et spesialundervisningstiltak
 • Målgruppen er elever som av helsemessige årsaker ikke klarer å gjennomføre et fulltids opplæringsår
 • Slike løp må godkjennes med skoleeier i forkant

Individuell behandling

 • Søkere til Vg1 som mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene
 • Søkere til Vg 2 og Vg3 som ikke har bestått eller ikke har karakterer i alle fag kan tas inn til neste nivå hvis en helhetlig vurdering finner at det er forsvarlig. Dette gjelder også søkere som følger et planlagt løp mot grunnkompetanse
 • Søknad om individuell behandling av særlig grunner (§§ 6-25 og 6-38)

Søknadsfrister (§ 6-8)

1.februar:

 • Søkere med fortrinnsrett
 • Søkere med manglende karaktergrunnlag og med vedtak om spesialundervisning samt søkere på Vg1 og Vg2 med planlagt grunnkompetanse
 • Søkere med enkeltvedtak om særskilt språkopplæring
 • Søkere som nylig er kommet til Norge
 • Søkere med rett til tegnspråkopplæring
 • Søknad om individuell behandling av særlige grunner

1.mars: Alle andre søkere

Ingen særbehandling i inntaket av søkere med vedtak om spesialundervisning

 • Kun søkere med fortrinnsrett får plass på utdanningsprogram og skole før hovedinntaket kjøres i juli
 • Søknader som skal behandles individuelt blir skjønnsmessig vurdert i perioden mellom søknadsfristene 1.februar og 1.mars og inntaket i juli

Meldingsskjema 1. mars

 • Et standard meldingsskjema vil kunne benyttes av søker/avgivende skole
 • Søker må krysse av i vigo for at meldingsskjema sendes inn
 • Meldingsskjema vil bli skannet inn i søkers elektroniske elevmappe
 • Vgs vil få oversikt over de av sine søkere/elever som har sendt inn meldingsskjema
 • Vgs kan gå inn i elevmappen og lese hva søker/elev ønsker å formidle av viktig informasjon

Overføring av dokumentasjon

 • Sammen med meldingsskjema kan søker sende inn dokumentasjon som har betydning for opplæringssituasjonen
 • Grunnskolene må bistå søkerne ifm meldingsskjema og overføring av dokumentasjon

Inntaksvedtak

Søkerne får inntaksvedtaket midt i juli.

bjohe
Sist oppdatert: 31.01.2014 14:54:04