Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Reglement

Velkommen som privatist i Sør-Trøndelag Fylkeskommune!

Nedenfor finner du regeleverket som gjelder for privatister i vår- og høstsemester. Regelverket for sommerskolen får du ved å kontakte Tiller Videregående Skole.

Det kan være nyttig å lese regelverket for oppgavelagere og regelverket for sensorer.

Har du spørsmål eller kommentarer til informasjonen på denne siden kan du kontakte Eksamenskontoret

Innhold
  
Nyheter
   Spesielt for førstegangsvitnemål
   Nye fagkoder
   Nye læreplaner
   Fjerner matematikk 2T og 2T-Y
1 Før eksamen
   1.1 Oppmelding
   1.2 Å finne riktig fag
   1.3 Tid og sted
   1.4 Særskilt tilrettelegging
   1.5 Fritak fra vurdering i skriftlig sidemål
   1.6 Forberedelse
2 Under eksamen
   2.1 Oppmøte
      2.1.1 Parkering
      2.1.2 Ordensregler
   2.2 Dokumentert fravær
   2.3 Skriftlig eksamen
      2.3.1 Hjelpemidler
      2.3.2 Datamaskin
      2.3.3 Fag hvor læreplanen inneholder bruk av spesiell programvare
      2.3.4 Fag med krav om datamaskin
      2.3.5 Innlevering med datamaskin
      2.3.6 Innlevering på papir
   2.4 Muntlig eksamen
   2.5 Muntlig-praktisk eksamen
      2.5.1 Kroppsøving
   2.6 Idrettsfag - IDR
   2.7 Praktisk eksamen
3 Etter eksamen
   3.1 Vurdering
   3.2 Sensurfrister og resultat
   3.3 Dokumentasjon
   3.4 Klage
   3.5 Styringsdokumenter

Nyheter

Spesielt for førstegangsvitnemål

- En elev kan ikke erstatte et fag, med et annet.
- En elev kan erstatte 1T med 1P eller omvendt, dette gjelder også dersom eleven har avlagt trekkeksamen i matematikk.
- En elev kan forbedre et fag som privatist, med samme fagkode.
Har du spørsmål i forbindelse med førstegangsvitnemål, ta kontakt med dokumentasjonsansvarlig ved skolen din. I Udir sitt føringsskriv i punkt 4.2 kan dere lese om disse endringene, trykk her.

Nye fagkoder, gjeldende fra 1. august 2017

NOR1405 Norsk for elever og privatister i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforborberedende utdanningsprogram, skriftlig. (Fagkoden erstatter NOR1049)
NOR1406 Norsk for elever og privatister i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig.

NOR1408 Norsk for elever og privatister i vgo med kort botid i Norge, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, skriftlig. (Fagkoden erstatter NOR1045)
NOR1409 Norsk for elever og privatister i vgo med kort botid i Norge, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig.

NOR1410 Norsk for elever og privatister i vgo med kort botid i Norge, Vg3 pbygg til generell studiekompetanse, skriftlig. (Fagkoden erstatter NOR1049)
NOR1411 Norsk for elever og privatister i vgo med kort botid i Norge, Vg3 pbygg til generell studiekompetanse, muntlig.

Nye læreplaner, gjeldende fra 1. august 2017

Yrkesfag

Fellesfag:
NOR1408, skriftlig
NOR1409, muntlig

TIP:
Læreplan Vg3 bilfag, lette kjøretøyer
Læreplan Vg3 matros
Læreplan Vg3 motormann

Helsearbeiderfaget:
Læreplan Vg3 helsearbeiderfaget

Grafisk produksjon:
Læreplan Vg3 grafisk produksjon erstatter Vg3 trykkerfaget, Vg3 bokbinderfaget og Vg3 grafisk emballasjefaget. Siste mulighet til å ta fag- eller svenneprøve i fagene trykker, bokbinder og grafisk embalsje er høsten 2019. Første mulighet for å ta fagprøve i grafisk produksjonsteknikk er våren 2019.

Studieforberedende

Fellesfag:
NOR1405, skriftlig
NOR1406, muntlig
NOR1410, påbygg, skriftlig
NOR1411, påbygg, muntlig

Fem nye valgfrie programfag:
Læreplan i tekst
Læreplan i lyddesign
Læreplan i bilde
Læreplan i grafisk design
Læreplan i medieutvikling

Kunst, design og arkitektur
Fire nye læreplaner i valgfri programfag:
Arkitektur og samfunn
Design og bærekraft
Foto og grafikk
Kunst og skapande arbeid

Fjerner matematikk 2T og 2T-Y

Utdanningsdirektoratet fjerner:
MAT1017 Matematikk 2T (84 timer), studieforberedende programfag.
MAT1010 Matematikk 2T-Y (140 timer), Vg3/Vg4 påbygging til generell studiekompetanse.
Siste eksamen for privatister er høsten 2017.

1 Før eksamen

1.1 Oppmelding

Oppmeldingsperiode
All oppmelding til privatisteksamen i Sør-Trøndelag skjer på www.privatistweb.no. PrivatistWeb er åpen for oppmelding:
   - Høsteksamen: 1. - 15. september
   - Våreksamen: 15. januar - 1. februar

Oppmelding- og betalingsfrist
Eksamensgebyret betales med kort på PrivatistWeb. Oppmeldingen er ikke gyldig før eksamensgebyret er betalt. Absolutt siste frist er: 
Høsteksamen: 15. september - kl. 23:59
Våreksamen: 1. februar - kl. 23:59 
Oppmelding etter fristens utløp er ikke mulig.

Eksamensgebyr
   - Ny eksamen (du har ikke karakter eller har karakteren 1 i faget fra før): Kr 1.057,-
   - Forbedringseksamen (du har karakter 2 eller bedre i faget fra før): Kr 2.115,-

Målform
Du er selv ansvarlig for at riktig målform blir registrert i PrivatistWeb. Din besvarelse i Norsk hovedmål og Norsk sidemål blir sensurert i henhold til disse opplysningene.

Kollisjon med eksamener

Pass på at du ikke velger flere enn en eksamen på samme dato. Gjelder skriftlig eksamen.

Bytte fagkode
Det er ikke mulig å bytte fagkode etter oppmeldingsfristen. Hvis du ønsker å melde deg av en eksamen sender du e-post til . Eksamensgebyret refunderes ikke, se punkt 2.2.

1.2 Å finne riktig fag

Du er selv ansvarlig for å velge riktig fagkode. Du kan ikke melde deg opp til privatisteksamen i et fag samtidig som du er elev i faget. Dersom du ønsker å endre fag på vitnemålet, ta kontakt med skolen du sist var elev. Oversikt over fagkoder ligger på www.udir.no.

Fag med flere eksamensformer (eksempel: alle språkfag og flere andre programfag nivå 2)
Nytt fag:
   - For å få faget godkjent må du melde deg opp til eksamen i to fagkoder, både muntlig/muntlig-praktisk og skriftlig.
Forbedre fag:
   - Hvis du har to standpunktkarakterer i et fag, kan du velge om du ønsker å forbedre begge karakterene eller bare én. 
   - Hvis du har én standpunktkarakter i et fag, må du melde deg opp til eksamen i to fagkoder, både den muntlig/muntlig-praktiske og den skriftlige for å få faget godkjent. Begge eksamener må ikke avlegges i samme periode.

Fremmedspråk det ikke gis opplæring i
Fra og med skoleåret 2016-2017 vil det bli holdt muntlig eksamen bare om høsten. Siste våreksamen ble holdt våren 2016
Sør-Trøndelag Fylkeskommune har ikke sensorer til muntlig eksamen i alle fremmedspråk. En liste med de språkene det er mulig å melde seg til privatisteksamen i, under forutsetning av at sensorene kan stille på oppdrag, finner du her. Hvis du ønsker eksamen i andre fremmedspråk enn disse kan du enten melde deg til eksamen i et annet fylke eller du kan søke om det til i løpet av oppmeldingsperioden.

Norsk som andrespråk
Fagkodene har ny læreplan gjeldende fra 1. august 2017.
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/Lareplan-i-norsk-for-elever-i-vgo-med-kort-botid-i-Norge/

For å avlegge privatisteksamen i norsk som andrespråk:
NOR1405 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforb. utdanningsprogram, skriftlig
NOR1406 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforb. utdanningsprogram, muntlig
NOR1410 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygning til generell studiekomp., skriftlig
NOR1411 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygning til generell studiekomp., muntlig
NOR1408 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram, skriftlig
NOR1409 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram, muntlig

Privatister kan ta eksamen etter denne læreplan hvis de har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk, og har kortere enn 6 års botid på det tidspunktet de tar eksamen første gang. Fra 2021 blir det også et krav at privatistene ikke tidligere har fått sluttvurdering etter ordinær læreplan i norsk.
Du må dokumentere botiden.

Dokumentasjonen på botid får du hos:
   - Politiet (Registreringsbevis for EØS-borgere)
   - Skatteetaten (Bodstedsattest)
   - UDI (Vedtak- innvilgelse av søknad om beskyttelse og reisebevis)
Dokumentasjonen sendes på e-post/leveres til Eksamenskontoret i Sør-Trøndelag Fylkeskommune senest:
   - 6. februar for våreksamen
   - 20. september for høsteksamen
Kandidater som ikke leverer dokumentasjon innen tidsfristen blir automatisk oppmeldt til eksamen i NOR1211 (studieforberedende) eller NOR1206 (yrkesfaglig).

Brønnteknikk
Retningslinjer for kompetansekrav til bore- og brønnpersonell finner du her.

Generell studiekompetanse
Det er Samordna opptak som bestemmer hvilke fag som gir generell studiekompetanse. Les oppdatert informasjon på deres nettsider.

1.3 Tid og sted

Det er ditt ansvar å være ledig i eksamensperioden.
   - Eksamensperiode høst:  november og desember
   - Eksamensperiode vår:    medio april til medio juni
Endelig eksamensdato og sted publiseres på Privatistweb:
   - Høsteksamen 20. oktober
   - Våreksamen  20. mars
Datoer som vises før det er ikke gyldig. Det er ditt ansvar å logge deg inn på PrivatistWeb for å finne ut hvor og når du skal møte til eksamen. I noen fag har vi vanskeligheter med å skaffe sensorer. Det kan innebære at eksamensdato må endres på kort varsel. Du blir kontaktet dersom dette gjelder din eksamen.

I PrivatistWeb må du under menyvalget "Personopplysninger" oppgi hvor du ønsker du å avlegge dine skriftlige eksamener. Merk at dette er et ønske, og at Sør-Trøndelag Fylkeskommune ikke kan garantere at du får innvilget ønsket eksamenssted. Det er ikke mulig å endre oppmøtested. Alle eksamener avvikles i lokalene til videregående skoler i Sør-Trøndelag.

1.4 Særskilt tilrettelegging

Frist for å søke om særskilt tilrettelegging er:
   - Høsteksamen 15. september
   - Våreksamen 1. februar
For søknad etter fristen, send en e-post til .
Sakkyndig instans må dokumentere at skade/funksjonshemming har oppstått etter søknadsfristen.

Skriftlig vedtak om tilrettelegging ved privatisteksamen må tas med på eksamensdagen.

Skjema for søking til særskilt tilrettelegging finner du her. (Skjemaet er inaktivt på grunn av at søknadsfristen var 15. september. Ved akutte hendelser ta kontakt via e-post.)

1.5 Fritak fra vurdering i skriftlig sidemål

Dersom du skal søke fritak fra vurdering i skriftlig sidemål må du ta kontakt med skolen som er ansvarlig for å skrive ut ditt vitnemål. Hvis det er eksamenskontoret som skal skrive ut vitnemålet benytter du dette skjemaet. Det må legges ved dokumentasjon.  

1.6 Forberedelse

udir.no finner du:
   - Fagkode.
   - Læreplan i faget (det er kompetansemålene du blir prøvd i).
   - Forberedelsedel, hvilke fag som har 24 timers forberedelsedel (ta den med på eksamensdagen).
   - Tidligere gitte eksamensoppgaver, skriftlig sentralt gitt.

vigoiks.no finner du:
   - Tidligere gitte eksamensoppgaver, skriftlig lokalt gitt.

www.ndla.no finner du:
   - Læremateriell i en rekke fag. Nettstedet utvikles og oppdateres kontinuerlig.

Læreplaner
På høsten før hvert skoleår kan det komme nye og reviderte læreplaner for en rekke fag. Det er ditt ansvar å forberede deg etter gjeldende læreplan.

Bøker og leselister

Eksamenskontoret har ikke lese- eller boklister til sine privatister. I fagkoder hvor læreplanen krever et eller flere fordypningsemner oppfordrer Eksamenskontoret privatistene til å lage sin private leseliste som de medbringer på eksamendagen (gjelder ikke skriftlig).
Du kan ta kontakt med en av de videregående skolene for å høre hvilke bøker de benytter. På www.vilbli.no er det en oversikt over hvilke skoler som har ditt fagområde. Vær oppmerksom på at bøkene ikke nødvendigvis dekker alle kompetansemålene i ditt fag. Det er ditt ansvar å sjekke det mot kompetansemålene.
LEXIN-ordbøker på nett finner du her.

REA3008 Geofag 1
I dette faget skal du skrive en individuell forskningsoppgave med utgangspunkt i læreplanmålene under "Geoforskning".
Forskningsoppgaven skal konverteres til en pdf-fil og sendes som vedlegg per e-post til: .
Absolutt siste frist for innsending av oppgave: Mandag 23. oktober kl. 12:00. Sendingen merkes slik:
   - Emnefelt: <Fullt navn på kandidat> - Geofag 1
   - Vedleggets navn: <Fullt navn på kandidat>
Eksamenskontoret sender forskningsoppgaven til sensorene.

Retningslinjer til forskningsoppgaven:
   - Bør ikke overstige 4000 ord (kilder og vedlegg kommer i tillegg).
   - Innledning: Bør inneholde kort beskrivelse av hva du ønsker å se nærmere på samt problemstilling og/eller avgrensning av oppgaven.
   - Teori: Beskrivelse av land eller områder, teorier om geologiske fenomener.
   - Drøfting: Drøfting kan gjøres underveis i oppgaven. Det er viktig å drøfte teoriene opp mot valgte problemstilling. Her bør man drøfte både geologi, hydrologi, meteorologi og geofarer.
   - Oppsummering/konklusjon.
   - Kilder: Alle kilder, både litteratur og internettsider, skal oppgis i egen liste. Ved bruk av internettkilder skal dato du brukte nettsiden være med.

2 Under eksamen

2.1 Oppmøte

For å kunne avlegge eksamen må du som privatist ha med gyldig legitimasjon med bilde og fødsels- og personnummer. Norsk pass, norsk førerkort og norsk bankkort kan være gyldig legitimasjon. Møt opp til eksamenslokalet i god tid. Ved for sent oppmøte, ta kontakt med infoskranken/administrasjonen på eksamensstedet så raskt som mulig. Hvis du har kommet så sent at du ikke får avlegge eksamen, må du melde deg opp og betale på nytt i neste eksamensperiode.

2.1.1 Parkering

Ved de fleste eksamenslokalene er det svært begrensede parkeringsmuligheter. Vi anbefaler derfor å reise kollektivt på eksamensdagen. Hvis du likevel velger å benytte bil, gjelder disse reglene:
     - Vi har ingen plikt til å tilby parkeringsplass.
     - Vi gir ingen utsettelse av oppmøtetidspunktet på grunn av vansker med å finne parkering.
     - Det er ditt ansvar alene å følge skilting og regelverk knyttet til parkeringen din.

2.1.2 Ordensregler

   - Det er snus- og røykeforbud ved alle videregående skoler i Sør-Trøndelag.
   - Det er derfor ikke tillatt å bruke tobakk under eksamen, heller ikke i luftepauser sammen med vakt.
   - Det er ikke tillatt å forlate skolens område under eksamen.
   - Det er ikke tillatt å bruke enheter (smartklokke, mobiltelefoner, nettbrett etc) som har muligheter for nettverkstilkobling under eksamen.
   - Det er ikke tillatt å benytte øretelefoner eller høre på musikk under eksamen, med mindre dette er en del av eksamensoppgaven.
   - Det er ikke tillatt å gjøre lyd- eller videoopptak under eksamen.Det er viktig at alle privatister forholder seg til de retningslinjer som blir gitt av eksamensvaktene i eksamenslokalet. Brudd på reglementet kan i alvorlige tilfeller føre til at du blir bortvist fra eksamen (forskrift til opplæringsloven § 3-36) eller at du får din eksamen annullert (forskrift til opplæringsloven § 3-37). Eksamen i et fag kan annulleres dersom det blir oppdaget at du har fusket eller forsøkt å fuske. Eksempel på fusk er:
   - Kommunikasjon med andre.
   - Ha med seg, eller bruke hjelpemidler som ikke er tillatt.
   - Ha med seg, eller bruke mobiltelefon, smartklokke etc. i eksamenstiden.

Har du blitt bortvist fra eksamen, kan vedtaket påklages, og sendes via Eksamenskontoret til Fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker.

2.2 Dokumentert fravær

Blir du syk eller av annen grunn ikke kan møte til eksamen, må du ta kontakt med Eksamenskontoret. Blir du syk under eksamen, meld fra til eksamensvakta.
Jf. Forskrift til opplæringslova, § 3-35, ved dokumentert fravær har du rett til å gå opp til utsatt eksamen i neste eksamensperiode. Legeattesten må kunne dokumentere fravær på eksamensdagen. Dokumentasjonen sendes til Eksamenskontoret så fort som mulig.

2.3 Skriftlig eksamen

Oppmøte senest kl 08:30 og eksamen starter kl. 09:00.
Ved for sent oppmøte, ta kontakt med infoskranken/administrasjonen på eksamensstedet så raskt som mulig. De som kommer for sent, får ikke kompensert tid.
Kandidater som møter etter kl.10:00 får ikke gjennomført eksamen.

Registrer deg hos eksamensvaktene, og sett deg på anvist plass. Alle plassene i eksamenslokalene har en bordlapp med kandidatens navn, kandidatnummer og fagkode. Etter registrering kan du ikke forlate plassen din uten tillatelse fra eksamensvakten.

Under eksamen får du kun ha tillatte hjelpemidler på/ved pulten din. Sekker, bager og vesker settes på anvist plass. Mobiltelefon/smartklokke skal ligge helt avslått i sekk/bag/veske (ikke bare lydløs/flymodus).

Kontroller at du har mottatt riktig eksamensoppgave ved å sammenligne fagkoden på bordlappen med fagkoden på oppgaven du har fått utdelt. Dersom du mener at du har fått utlevert feil oppgave, må du straks melde fra til eksamensvakten.

Fastsatt eksamenstid er oppgitt på eksamensoppgaven.

2.3.1 Hjelpemidler

Utdanningsdirektoratet har bestemt at det er to modeller for hjelpemidler som kan brukes under skriftlige eksamener. Les godt på informasjonen du finner her.
- Modell 1-Eksamen:
    Alle hjelpemidler tillatt. Med bruk av nettbaserte hjelpemidler må IP-adresse være isolert.
- Modell 2-Todelt eksamen:
    Del 1-Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
    Del 2-Alle hjelpemidler er tillatt. Med bruk av nettbaserte hjelpemidler må IP-adresse være isolert.

Fag som følger Modell-2
Matematikk, fysikk 2, kjemi 2, biologi 2, samfunnsøkonomi 2 og IDR2016 treningslære 1.

Ikke tillatt
Kommunikasjon, samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre under eksamen. Oversettelsesprogram i norsk, samisk, finsk som andrespråk, engelsk og fremmedspråk.

Tillat
Forberedelser, læringsressurser, oppslagsverk, ordbøker og kalkulator som ikke har mulighet for kommunikasjon.

Nettbaserte hjelpemidler, tillatt
Nettsidene driftes av eksterne leverandører og Eksamenskontoret kan derfor ikke garantere at nettstedene er tilgjengelige på eksamensdagen. Noen av nettstedene laster inn seint fordi de forsøker å hente inn data fra andre nettsteder. Utilgjengelige nettsider eller sein lasting gir ikke klagegrunnlag. Liste over nettbaserte hjelpemidler som kandidatene har tilgang til på skriftlig eksamen:
http://www.udir.no/
http://ndla.no/
http://eksamen.lovdata.no/
http://snl.no/
http://ordbok.uib.no/
http://www.ordnett.no/
http://baakoeh.oahpa.no/
http://kuvsje.oahpa.no/
http://www.smartbok.no/
http://www.naturfag.no/
http://www.nupi.no/
http://www.lokus.no/
http://www.ungdata.no/
http://weitergehts.samlaget.no/
http://www.oecd.org/
http://www.cappelendamm.no/
http://www.gyldendal.no/
http://helsenorge.no/
http://lexin.udir.no/
http://www.bioteknologiradet.no/
http://www.viten.no/nob/
http://www.artsdatabanken.no/
http://www.minetegn.no/Tegnordbok-2016/tegnordbok.php
http://www.kildekompasset.no/
http://www.fornybar.no/
http://ankunft2-versjon2.cappelendamm.no/index.html
http://ankunft1-versjon2.cappelendamm.no/index.html
http://www.allkunne.no/
https://dokker.no/

Kildehenvisning

Oppgi kilder som benyttes i besvarelsen. Henvis så langt råd er til den opprinnelige kilden.

Brønnfagene
Eksamen i brønnfagene BRT2003, BRT2004, BRT2005 og BRT2006 gjennomføres kun med skrivesaker, linjal og kalkulator. Datamaskin og nettbrett er ikke tillatt under eksamen.

TRL2001 Bransjeteknikk
ARD-håndboken

2.3.2 Datamaskin

Du velger selv om du ønsker å skrive besvarelsen din på papir eller på datamaskin. Dersom du ønsker å skrive på datamaskin må du ta med din private bærbare datamaskin. Du kan ikke bruke nettbrett.

Ditt ansvar
Du er selv ansvarlig for å kunne bruke din medbragte datamaskin, at den virker som den skal og at du har og behersker programvaren. 
   - Du skal koble deg til et trådløst nettverk
   - Du velger selv hvilke programmer du vil bruke
   - Du må bruke en nettleser på din datamaskin for å levere. OBS: Ikke bruk nettleseren Safari - du er selv ansvarlig for å ha annen nettleser installert i forkant av eksamen. Du bør ha installert flere forskjellige nettlesere slik at du kan velge en nettleser som fungerer til innlogging og til å levere besvarelsen.

Viktig: Hvis du under eksamen får problemer med din datamaskin må du skrive besvarelsen for hånd på utdelt papir.

Fylkeskommunens ansvar
Hvis fylkeskommunens ansvar for strøm, nettverk og/eller leveringsserver feiler, har du rett til å få tilbakebetalt eksamensgebyret for den aktuelle eksamen. Send kravet til . Du er selv ansvarlig for å melde deg til ny eksamen ved neste oppmeldingsperiode.

2.3.3 Fag hvor læreplanen inneholder bruk av spesiell programvare

I noen fag krever Læreplanen at du skal bruke bestemte programvaretyper. Du har selv ansvar for å sjekke læreplanen og finne ut om det gjelder dine fag. Du er selv også ansvarlig for å anskaffe deg slik programvare, ha dem installert på din datamaskin, at du er i stand til å bruke programvaren og levere resultatfilene elektronisk.

2.3.4 Fag med krav om datamaskin

Noen fag forutsetter bruk av datamaskin, det ligger i kompetansemålene til faget. Eksempel på det er:
   - MUS2005 Musikk i perspektiv 1 (pc og hodetelefoner)
   - MUS2007 Musikk i perspektiv 2 (pc og hodetelefoner)
   - MUS3001 Musikk fordypning 1 (pc, notasjonsprogram, hodetelefoner og piano/midi-keyboard)
   - MUS3003 Musikk fordypning 2 (pc, notasjonsprogram, hodetelefoner og piano/midi-keyboard)
   - REA3015 Informasjonsteknologi 2 
   - RLV2002 Salg og markedsføring (pc og tekstbehandlingsprogram (f.eks. Word))
   - SAM3033 Økonomistyring
   - SAM3035 Økonomi og ledelse
Tips: Elever som tar disse fagene i videregående skoler i Sør-Trøndelag har følgende program installert:
   - Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)
   - Adobe  (Photoshop, Illustrator, Flash, Dreamweaver)
   - Windows Web Developer Express

I tillegg er det krav til bruk av datamaskin i disse fagene:
   - Matematikk 1P-Y og 2P-Y
   - Matematikk 1T-Y og 2T-Y
   - Matematikk 1P og 2P
   - Matematikk 1T og 2T
   - Matematikk R1 og R2
   - Matematikk S1 og S2
I disse fagene kreves det bl.a. regneark, graftegner og CAS. Les orienteringen om det på dette dokumentet på nettsiden hos UDIR,
og på dette dokumentet på nettsiden hos vigo IKS.


Du må selv ta med din private datamaskin og ha installert programvare som passer til kompetansemålene i læreplanen.

2.3.5 Innlevering med datamaskin

På pulten din ligger en bordlapp med informasjon om hvilket trådløsnett du skal velge, hvilket nettverkspassord du skal bruke og hvilken server som skal benyttes for innlevering. Dersom du kobler deg til et annet nettverk under eksamen, regnes det som fusk. Hvis du ikke får til å logge deg på trådløsnettet må du skrive og levere besvarelsen på papir. Du bør derfor sjekke dette så tidlig som mulig under eksamen. Du kan ikke levere på minnepinne, diskett, CD, utskrifter el.l. NB: Ikke skriv navnet ditt på besvarelsen.

Når du skal levere besvarelsen, skal alle filene konverteres til pdf-filer, samles i riktig rekkefølge og slås sammen til én pdf-fil. Du skal levere bare én fil. 
Hvis du bruker flere dataprogrammer, må du vite før du kommer til eksamen, hvordan du overfører informasjon/bilder fra ett program til et annet, feks gjennom klipp og lim, eksport og import eller print screen. Du har ikke tilgang til printer.

Du skal levere besvarelsen på serveren med adressen https://pgsa.udir.no/ (serveren kalles PGSA):
   - Brukernavn og passord ligger på pulten.

Gi tegn til eksamensvakta når du ønsker å levere din besvarelse. Husk at det kan være mange privatister i eksamenslokalet, så du må regne med å vente på tur. Forlat ikke plassen din før du får klarsignal fra eksamensvakten om at innleveringen er i orden.

2.3.6 Innlevering på papir

Alle får utdelt skrivepapir på eksamensdagen. Fyll ut headingen øverst på hvert svarark. Bruk svart eller blå penn som gir kraftig avtrykk. Skrifen må vises tydelig fordi besvarelsen skal skannes. NB: Ikke skriv navnet ditt på besvarelsen.

Gi tegn til eksamensvakta når du ønsker å levere din besvarelse. Husk at det kan være mange privatister i eksamenslokalet, så du må regne med å vente på tur. Forlat ikke plassen din før du får klarsignal fra eksamensvakten om at innleveringen er i orden.

2.4 Muntlig eksamen

Oppmøte
Oppmøte senest kl. 16.00 og eksamen starter kl. 16.30.
Kandidater som møter etter kl. 17:00 får ikke gjennoført eksamen.

Alle kandidater i samme gruppe møter til samme tid. Oppslag med romopplysninger henges opp ved eksamensskolens inngangsparti. Ved for sent oppmøte, ta kontakt med infoskranken/administrasjonen på eksamensstedet så raskt som mulig.

Forberedelsesdel
Første kandidat i hver eksamensgruppe starter kl 16.30. Forberedelsestiden er 30 minutter. Forberedelsesdelen skal ta utgangspunkt i en oppgave/tema som du enten trekker selv, eller du får tildelt. Du velger selv en avgrensning av temaet. Hele innholdet i selve eksamen blir ikke gjort kjent i forberedelsesdelen, nye momenter kan trekkes inn under eksaminasjonen. Du får utdelt ett stemplet A4 ark som du kan notere på under forberedelsestiden og ta med inn til eksaminering.
   - Forberedelsen er individuell, og samarbeid med andre er ikke tillatt.
   - Alle hjelpemidler er tillatt - unntatt mobiltelefon/smartklokke, nettbrett og datamaskin.
   - Hvis du har fulgt nettbasert undervisning må du  selv sørge for å ha læremidler i papirutgave.

Eksamineringen
Eksamen har en ramme på inntil 30 minutter. Du kan disponere inntil 10 minutter til å legge fram forslag til løsning på oppgaven/temaet fra forberedelsestiden. Framlegget etterfølges av en samtale mellom deg og sensorene. Samtalen tar gjerne utgangspunkt i ditt framlegg. Sensorene kan prøve deg i alle kompetansemål i læreplanen.

2.5 Muntlig-praktisk eksamen
(naturfag, biologi, fysikk, kjemi, informasjonsteknologi, teknologi og forskningslære, geofag, entrepenørskap og bedriftsutvikling).

Oppmøte
Oppmøte senest kl. 16.00 og eksamen starter kl. 16.30.
Kandidater som møter etter kl. 17:00 får ikke gjennomført eksamen.

Alle kandidater i samme gruppe møter til samme tid. Oppslag med romopplysninger henges opp ved eksamensskolens inngangsparti. Ved for sent oppmøte, ta kontakt med infoskranken/administrasjonen på eksamensstedet så raskt som mulig. 

Forberedelsesdel
Første kandidat i hver eksamensgruppe starter kl 16.30. Forberedelsestiden er 45 minutter . Forberedelsesdelen skal ta utgangspunkt i en oppgave/tema som du enten trekker selv, eller du får tildelt.  Du velger selv en avgrensning på oppgaven/temaet som blir gitt i den forberedende delen av eksamen. Hele innholdet i selve eksamenblir ikke gjort kjent i forberedelsesdelen, nye momenter kan trekkes inn under eksaminasjonen. Du får utdelt ett stemplet A4 ark som du kan notere på under forberedelsesdelen og ta med inn til eksaminering.
   - Forberedelsen er individuell, og samarbeid med andre er ikke tillatt.
   - Alle hjelpemidler er tillatt - unntatt mobiltelefon/smartklokke, nettbrett og datamaskin.
   - Hvis du har fulgt nettbasert undervisning må du  selv sørge for å ha læremidler i papirutgave.

Eksamineringen
Eksamen har en ramme på inntil 45 minutter. Du kan disponere inntil 10 minutter til å legge fram forslag til løsning på oppgaven/temaet fra forberedelsestiden. Fremlegget etterfølges av en samtale mellom deg og sensorene. Samtalen tar gjerne utgangspunkt i ditt fremlegg. Sensorene kan prøve deg i alle kompetansemålene i læreplanen. Det skal være et praktisk innslag under eksamineringen. Det kan være fordelaktig å ha kjennskap til vitenskapelig teori og metode (forsøk) fra videregående skole.

2.5.1 Kroppsøving

Oppmøte
Oppmøte senest kl. 16:00, informasjon (møt i treningsklær) kl. 16:15 og eksamen kl. 16:30.
Kandidater som møter etter kl. 17:00 får ikke gjennoført eksamen.

Det er ikke tillatt å ta med/bruke personlig utstyr under eksamen.

Fagkodene KRO1005 (kroppsøving for yrkesfag) og KRO1006 (kroppsøving for studiespesialisering) har muntlig-praktisk eksamensform og foregår i gymsal med forberedelsesrom. Du har tilgang på garderobe og dusj. Eksamen organiseres slik:

Forberedelsesdel
Forberedelsesdelen er inntil 60 minutter i klasserom og starter kl 16.30. Du får tildelt egen pult i et klasserom og får utdelt et oppgavesett. Alle hjelpemidler er tillatt unntatt mobiltelefon/smartklokke, nettbrett, datamaskin og kommunikasjon med andre. Det er ikke tillatt å låne hjelpemidler eller skrivesaker fra andre. Du får utdelt stemplede ark til å notere på, som du kan bruke som hjelpemiddel under eksamen.

Praktisk del
Denne delen av eksamen er organisert i gruppe og varer i inntil 1,5 time - inkludert oppvarming. Kandidatene blir organisert i flere grupper og du er sammen med din gruppe i store deler av praktisk del. Noen aktiviteter gjennomføres i gruppe, mens andre aktiviteter er individuelle. Alt nødvendig utstyr er tilgjengelig i gymsalen.

Muntlig individuell del

Inntil 20 minutter. Utgangspunkt for den individuelle delen er oppgaver/tema fra forberedelsesdelen. Du kan bli bedt om å gjennomføre praktiske øvelser. Du skal prøves i så stor del av læreplanen som mulig.

En må påregne at eksamensgjennomføringen går ut over 45 minutter pga praktiske årsaker som forflytninger mellom praktisk del og muntlig del, og venting mens andre utøvere gjennomfører sine øvelser.

2.6 Idrettsfag - IDR

En liste over toppidretter Sør-Trøndelag har sensorer i finner du her. Type idrett må meldes til etter oppmelding i PrivatistWeb. Hvis du ønsker eksamen i en annen idrett kan du søke om det til .

Eksamenskontoret sender kandidatene tilleggsinfo via e-post:
(Gjelder kun muntlig og muntlig-praktisk eksamen, ikke IDR2005 og IDR2016 som har skriftlig eksamen)
   - Høsteksamen, etter 20. oktober
   - Våreksamen, etter 20. mars
En må påregne at eksamensgjennomføringen, som gjelder muntlig-praktisk, går ut over 45 minutter pga praktiske årsaker som forflytninger mellom praktisk del og muntlig del, og venting mens andre utøvere gjennomfører sine øvelser.

2.7 Praktisk eksamen

Gjelder
Yrkesfag, musikk/dans/drama, formgivingsfag, kunst, design og arkitektur, medier og kommunikasjonsfag
   - Tverrfaglig muntlig-praktisk eksamen, MP (Gjelder: Vg1 yrkesfag)
   - Tverrfaglig praktisk eksamen, P (Gjelder: Vg2 yrkesfag og Vg3 yrkesfag)
   - Muntlig-praktisk eksamen, MP
   - Praktisk eksamen, P
  
Eksamenskontoret sender kandidatene tilleggsinfo via e-post:
   - Høsteksamen, etter 20. oktober
   - Våreksamen, etter 20. mars

Forberedelsestid
   - MP, muntlig-praktisk: inntil 45 minutter
   - P, praktisk: inntil 24 timer

Eksamineringen
   - MP, muntlig-praktisk: inntil 45 minutter
   - P, praktisk: inntil 5 timer
Praktisk eksamen skal ta utgangspunkt i eller være knyttet til en kompleks arbeidsoppgave. Hvor stor del som er muntlig, skriftlig og hvor mye dialog du får med sensor kan variere fra fag til fag. Jf. Forskrift til opplæringslova, § 3-30.

3 Etter eksamen

3.1 Vurdering

Sensorene vil vurdere din måloppnåelse i forhold til kompetansemålene i det faget du sensureres i. Utdanningsdirektoratet har lagt ut vurderingsveiledninger på denne siden. Andre vurderingskriterier finner du tilgjengelig på denne siden. Sensorer har en veiledning for sitt sensorarbeid som du kan lese her.

3.2 Sensurfrister og resultat

Sensurfrist for skriftlige eksamener:
   - Høsteksamen: Første uka i januar
   - Våreksamen: Siste halvdel av juni
Ved muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener vil sensorene oppgi karakter og begrunnelse etter at siste kandidat i partiet er ferdig eksaminert. Det kan også forekomme at sensorene velger å oppgi karakterene etter hver kandidat, dette vil sensorene orientere om på eksamensdagen. Din rett til å få en begrunnelse for karakteren oppfylles ved at du er til stede da. Hvis du ikke er tilstede bortfaller retten til en begrunnelse.

Karakterer i muntlig, muntlig-praktisk og praktisk, legges ut på PrivatistWeb etter hvert.
Karakterer i skriftlig legges ut på PrivatistWeb i løpet av fredag 5. januar 2018.
Karakterer oppgis ikke over telefonen.

3.3 Dokumentasjon

Det er to typer dokumentasjon som er godkjent for opptak til høyere utdanning:
   - Vitnemål: Dokumenterer fullført og bestått utdanning
   - Kompetansebevis: Dokumenterer deler av bestått utdanning

Dersom du ønsker at en privatisteksamen skal erstatte en tidligere karakter i samme fag, vil den erstatte både standpunktkarakter og tidligere eksamenskarakter. Du velger selv om du vil bruke din privatistkarakter for å erstatte en tidligere karakter. Du må selv ta kontakt med skolen som har utstedt din dokumentasjon for å få dette oppdatert.

Kompetansebevis
Etter hver eksamensperiode sender Eksamenskontoret ut kompetansebevis for alle privatisteksamener du har tatt i den aktuelle eksamensperioden. Det er ditt ansvar at adressen i Privatistweb er korrekt i god tid før dokumentasjonen sendes ut. Det er også ditt ansvar å opplyse postverket om hvor du bor og merke postkassen slik at kompetansebeviset kommer fram i tide.

For å få tilsendt kompetansebevis fra tidligere perioder må du sende e-post til . Det koster 400 kr å få tilsendt duplikat av kompetansebevis du har fått tidligere. Beløpet må betales på forskudd.

Vitnemål
Dersom du skal ha vitnemål/nytt vitnemål etter endt eksamen, må du henvende deg til den skolen du var elev ved tidligere. Alle offentlige videregående skoler i Sør-Trøndelag har tilgang til privatisteksamener du har tatt hos oss. Dersom du har vært elev ved en skole i et annet fylke må du ta med kompetansebevis til den skolen for å få nytt vitnemål.

Dersom du har tatt alle dine fag som privatist i Sør-Trøndelag sender du e-post til for å få et vitnemål.

3.4 Klage

Alle klager skal meldes direkte inn til Eksamenskontoret via disse klageskjemaene.
   - Klage på skriftlig eksamen bruker du dette skjemaet.
   - Klage på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen bruker du dette skjemaet.

Ordinær klage
Fristen for å klage på eksamen er 10 dager. Fristen regnes fra tidspunktet du får karakteren, eller når du burde ha gjort deg kjent med den. I praksis vil derfor klagefristen løpe fra den dagen resultatet er offentliggjort på PrivatistWeb.

Hurtigklage
Kun for vårsemester.
Etter eksamen på vårsemesteret er det mulighet for hurtigklage for noen skriftlige eksamener. Informasjon om rutiner og hvilke fag som kommer inn under hurtigklager finner du hver vår på Utdanningsdirektoratets nettside. Klager som kommer inn etter tidsfristen vil bli behandlet som en normalklage.

Se mer om klager i forskrift til Opplæringslova §§ 5-1 til 5-11.

3.5 Styringsdokumenter

Som privatist bør du kjenne til styringsdokumentene som ligger til grunn for all opplæring og gjennomføring av eksamen:
   - Læreplaner for fagene
   - Opplæringsloven
   - Forskrift til opplæringslova. Særlig viktig for privatister er:
      - Individuell vurdering: §§ 3-3 – 3-4
      - Bortvising og fusk: §§ 3-36 – 3-37
      - Klage på vurdering: §§ 5-1 – 5-11

http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=

Lenke til ordbøkene på nynorsk og bokmål.

Inger Synnøve Kilaas
Sist oppdatert: 24.11.2017 10:03:47