Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Næringsliv

Med sine rike kystområder og fruktbare innland har Sør-Trøndelag lange tradisjoner innen fiske og landbruk. I dag foregår den største veksten innen IT og olje- og gass-sektoren, og NTNU- og SINTEF-miljøet gir grobunn for en mengde spennende nyetableringer innen blant annet disse sektorene. 

Olje og gass. De siste årene har trøndersk næringsliv og utdannings- og forskningsmiljø bygget opp sterke kompetansemiljøer innen offshore. Norges største gassfelt, Troll, er resultat av nettopp dette miljøet. I tillegg har leverandørindustrien i Trøndelag bidratt tungt ved både Ormen Lange- og Kristin-utbyggingene. Reinertsen, Marintek (lenke) og Sintef (lenke) har innehatt nøkkelrollene for å løse sjøbunnsoppgaver for de nye olje- og gassfeltene i Norskehavet.

Fiske og fiskeoppdrett utgjør betydelige eksportverdier for Trøndelag. Oppdrettsnæringen i Sør-Trøndelag sysselsetter om lag 450 personer (2005). Fylket har 570 registrerte fiskere.

Landbruket i Sør-Trøndelag utgjør 5 100 arbeidsplasser og nesten fire prosent av sysselsettingen. Rasjonaliseringsprosessen innen jordbruket har pågått over mange år, og fører til at også de trønderske gårdsbrukene blir færre og større.

Industrien omfatter 14 000 arbeidstakere. Det er nærings- og nytelsesindustrien som sysselsetter flest, med totalt 4500 ansatte.

Bygge- og anleggsnæringen i Trøndelag er inne i en periode med mange oppdrag og høy aktivitet. Det blir blant annet bygd rekordmange boliger i regionen. Rundt 10 000 sør-trøndere arbeider i næringen.

Transport og kommunikasjon omfatter transport, post og distribusjon, og telekommunikasjon. Ved utgangen av 2002 sysselsatte næringen 8 900 personer i Sør-Trøndelag.

Finansnæringen er også en betydelig næring, og omfatter 18 000 av fylkets innbyggere.

Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet omfatter rundt 24 000 arbeidstakere. Det tilsvarer 18 prosent av befolkningen i fylket.

NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) og SINTEF (Stiftelsen for industriell og teknisk forskning) er lokalisert i Trondheim. SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon med 1 700 ansatte og en omsetning på 1,7 milliarder kroner (2003). Institusjonen utfører forskning og utvikling innenfor teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsfag.

Medisin og teknologi. Sør-Trøndelag fylkeskommune, Helse Midt-Norge, St. Olavs Hospital, NTNU, SINTEF og SIVA har gått sammen i et forpliktende regionalt partnerskap innen langsiktig satsing på medisinsk teknologi, innovasjon og næringsutvikling. Satsingen er formalisert gjennom selskapet Medtech Trondheim.

siltv
Sist oppdatert: 01.08.2011 13:07:15