Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Fem prosjekt innvilget støtte innen Interreg Sverige-Norge

Styringskomitéen for Nordens grønne belte i Interreg Sverige-Norge har nå vedtatt støtte til 5 nye prosjekt med en total kostnadsramme på 32,3 mill kr.  

Nedenfor følger en kort omtale av prosjektene som fikk støtte i vårt delområde.

 

Skoglig tilpasning til en endret klima

Skognæringa på begge sider av grensa må forholde seg til et endret klima. Hvordan kan man løse utfordringene med avvirkning i skogen i et stadig mildere og våtere klima? Prosjektet, som er et samarbeid mellom Skogsstyrelsen og Fylkesmannen i Trøndelag, ønsker å bidra til et bærekraftig og langsiktig skogbruk tilpasset klimaendringene. Prosjektets hovedmål er at innen 2020 skal prosjektet ha lagt grunnlag for en jevn og bærekraftig virkesforsyning som er tilpasset klimaendringene. Prosjektet skal bidra til å begrense miljøpåvirkningen og til å styrke kompetansen innen skogbruk i Nordens grønne belte.

Prosjektet har sterk forankring i næringslivet. Trafikverket, Gällö Skog AB, Rödins Trä AB, Fria Skog AB, SCA Skog AB, Skogforsk, Trøndelag fylkeskommune, Allskog, SB Skog, Nortømmer, Skogkurs, Maskinentreprenørenes forbund, Arena Skognæringa i Trøndelag, Statsskog SF og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) bidrar til gjennomføringen av prosjektet.

Det er innvilget kr 1 026 100 i norske interregmidler og 246 034 euro i EU-midler. Totalt prosjektomfang er på 6 mill. NOK.

 

Fokus fred – 300 årsmarkering av Karolinernes felttog

Jämter og trøndere ble for 300 år siden tvunget inn i en krig på grunn av stormaktspolitikken. Konsekvensene ble katastrofale på begge siden av grensen. For den svensknorske arméen innebar det at 3000 karolinersoldater frøs ihjel under retretten i grensefjellet. Prosjektet som ledes av Trondheim kommune og Stiftelsen Jämtli skal fungere som en katalysator, koordinator og markedsfører av alle de ulike markeringene som skal foregå i regionen i løpet av markeringsåret 2018.  Prosjektet vil engasjere mennesker og foreninger til å samarbeide både lokalt og regionalt, slik at man får et stort markeringsprogram som løfter fram felles kulturhistorie og gir rom for ettertanke om fred og med en kobling til nåtidens internasjonale konflikter. Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland/Härjedalen, Jämt-trønderska föreningen Armfeldts karoliner (JTAK), Naboer AB og Trøndelag fylkeskommune bidrar til gjennomføringen prosjektet.

Det er innvilget kr 341 500 i norske interregmidler og 80 095 euro i EU-midler. Totalt prosjektomfang er på 1,9 mill. NOK.

 

TROJAM-3D Trøndelag-Jämtland 3D Center

Additiv produksjon (AT) er benevnelsen som brukes for å bygge tredimensjonale komponenter gjennom 3D-printing. Prosjektet, som ledes av NTNU Institutt for maskinteknikk og produksjon og Mittuniversitetet, ønsker å etablere Trondheim, Ôstersund og Västernorrland som et kunnskaps- og industrielt sentrum for additiv produksjon i metall. AT-teknologien gir kortere tid fra design til ferdig produkt, redusert forbruk av materiale og unike muligheter når det gjelder komplekse geometrier. Prosjektet ønsker å utvikle nye materialer, tilby materialkarakterisering, forbedre og utvikle ny metodikk og nye produkter av AT i metall samt utvikle og tilby ekspertise til næringslivet innen feltet.  Uddeholm, SINTEF, Sandvik Materials Technology, Sandvik Teeness, Sandvik Coromant, Laser Nova, Essge-Plast, AIM Sweden, Nord-Lock, GE Arcam bidrar til gjennomføringen av prosjektet.

Det er innvilget kr 2 275 000 i norske interregmidler og 517 077 euro i EU-midler. Totalt prosjektomfang er på 12,8 mill. NOK

 

Midt- svensk/norsk interregional inkubatortjeneste

Overordnet mål med prosjektet er å skape en interregional inkubatortjeneste (Startup Exchange Program) som forener styrkene til de respektive inkubatormiljøene på hver side av grensen. For målbedriftene skal dette føre til økt konkurranse- og internasjonaliseringskraft, som gir høyere suksessrate og evne til å skape nye arbeidsplasser i sine regioner. Prosjektet ledes av Peak Region AB og Connect Trøndelag.

Kr 340 000 er innvilget i norske interregmidler og 80 644 euro i EU-midler. Totalt prosjektomfang er på 1,97 mill. NOK

 

Økt arbeidskraft i grenseregionen

Prosjektet som ledes av Åre kommune og Frivillig Inderøy skal bidra til å øke deltagernes muligheter på arbeidsmarkedet, styrke sysselsettingen og tilgangen på arbeidskraft og kompetanse i regionen. Prosjektet skal bidra til å gi deltagerne bedre nettverk, økt deltagelse i frivillighet, mer effektive koblinger mellom personer fra målgruppa og arbeidstakere, samt gi dem kunnskap og erfaring som etterspørres av arbeidsgivere. Nord-Trøndelag fylkeskommune, EVO Återvinningspartner AB, Inderøy kommune, NAV og Flyndra bidrar sammen med prosjekteierne til gjennomføringen av prosjektet.

Kr 1 614 450 er innvilget i norske interregmidler og 372 226 euro i EU-midler. Totalt prosjektomfang er på 9,74 mill. NOK

 

 

Nye muligheter for å søke om interregmidler

Hovedmålet med programmet er å styrke regionens attraktivitet og konkurranseevne gjennom grenseoverskridende samarbeid. Satsingsområder i programmet er forskning og innovasjon, små og mellomstore bedrifter, natur og kulturarv, bærekraftig transport og grenseoverskridende arbeidsmarked. En nærmere beskrivelse av satsingsområdene finnes på programmets hjemmeside:  www.interreg-sverige-norge.com

 

Søknadsfrist for neste søknadsrunde er satt til 15. februar 2018.

 

Ta gjerne kontakt

Trøndelag har deltatt i Interreg Sverige-Norge-programmet siden 1996 og har forvaltningsansvar og sekretariatsfunksjon for Sverige-Norge programmet. Hovedmålet med programmet er å styrke regionens attraktivitet og konkurranseevne gjennom grenseoverskridende samarbeid. For mer detaljert informasjon om programmet, informasjonsmøter, søknadsfrister og -prosedyrer, se programmets hjemmeside: www.interreg-sverige-norge.com 

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål:

Kari Mette Elden, mob 922 19 777,  eller Sidsel Trønsdal, mob 924 53 163,

vegsm
Sist oppdatert: 04.12.2017 11:29:07