Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Fylkestinget gir klarsignal til superbuss-prosjektet

kart superbussprosjektFylkestinget i Sør-Trøndelag vedtok på sitt møte i dag å bruke 660 millioner kroner til utbygging av knute og omstigningspunkter i forbindelse med innføringa av nye rutestruktur og superbusser i Trondheim i 2019. Det innebærer oppstart av 42 byggeklare stasjoner, 5 omstigningspunkt og knutepunkt på Tiller. Det er totalt satt av 227 millioner kroner til investeringer i 2017.

 

 

Her er vedtaket:

Sak 27 korrigert forslag 6 fremmet av Karin Bjørkhaug (Krf) på vegne av A, Sp, SV, Krf, MDG
Sak: Budsjettrammer og prioritering superbuss

Knute- og omstigningspunktene er avgjørende funksjoner for superbusskonseptet og de mest krevende delprosjektetene i infrastrukturprosjektet. Det er derfor viktig å avklare hvilken standard de skal bygges etter og gi klarsignal for oppstart så tidlig som mulig.

1. Fylkestinget vektlegger en meget nøyaktig og forutsigbar kostnadsstyring og valg av kostnadseffektive løsninger. Det skal ikke opereres med store usikkerheter når prosjektene kommer til endelig politisk behandling.

2)  Fylkestinget ber fylkesrådmannen komme tilbake med kvartalsvis rapportering på kostnader og status for planlegging og bygging av infrastruktur til superbuss.

3)  Fylkestinget gir superbussprosjektet ved Kontaktutvalget fullmakt til å prioritere innenfor gjeldende budsjettrammer. Innenfor disse rammene kan prosjektet selv gjøre justeringer mellom de ulike tiltaksområdene.

4)  Fylkestinget vedtar at finansieringsramme 2 som vist i tabell 8 i saken, på 660 millioner kroner, legges til grunn for videre planlegging og bygging. 

Dette innebærer oppstart av bygging av de 42 foreslåtte byggeklare stasjonene i prosjektene i tabell 9 i saken. Det avsettes inntil 156 mill kroner til permanente stasjoner som kan påbegynnes i 2017.

Det bør benyttes betongheller i stedet for granitt for å minimalisere totalprisen og bare høytrafikkerte holdeplasser bør få undervarme på vente- og ombordstigningsområdet på busstasjonen.

Det skal legges til rette for kostnads- og arealeffektiv sykkelparkering ved superbusstasjonene. Antallet plasser bør kunne variere ut fra størrelsen på holdeplassen, og ved knutepunkt må det legges til rette for et større antall parkeringer for sykkel.  Det skal oppleves trygt å plassere sykkelen ved holdeplassen. Dette finansieres gjennom Miljøpakken. 

Det bør ikke investeres i nye betalingsautomater på busstasjonene. Det må vurderes andre løsninger.

Det skal legges opp til gjenbruk av installasjoner fra dagens bussholdeplasser til de nye busstasjonene. Det skal i størst mulig grad brukes miljøvennlige materiell og løsninger på de nye busstasjonene. Det skal stilles klimakrav til transport av materialer til anleggs- og byggeplassen, og for transport av ansatte knyttet til anleggsplassen. Det skal stilles krav om EPDer (Environmental Product Declaration) for materialer som benyttes i anleggsprosessen. 

Muligheten for å bruke moderne trematerialer i venteskur må vurderes.

5)  Fylkestinget ber fylkesrådmannen komme tilbake med en egen sak om standard og plassering av midlertidige stasjoner i Kollektivbuen. Det planlegges med inntil 44 mill kroner til dette formål.

6)  Fylkestinget ber om at strekningstiltak som ikke er finansiert, samt ITS og signalprioritering, vurderes tatt inn i handlingsprogram for Miljøpakken 2018 – 2021. 

7)  Jernbanestasjonen for Trønderbanen på Leangen skal flyttes. Den skal ligge under Leangen bru og kan forventes ferdigbygd i løpet av 2019. Busstasjonen bør bygges på Leangen bru og senest være ferdig når den nye jernbanestasjonen blir tatt i bruk. Det bes om ny sak til fylkestinget om finansiering og kvalitetsstandard.

 

8)  Det settes av 25 millioner til de tre omstigningspunktene Moholt/Vegamot, Hallset og Ranheim, 20 millioner til omstigningspunkt på Tonstad og 11 millioner til knutepunkt på Tiller, som påbegynnes umiddelbart. 

Totalt settes det derved av følgende for utbygging i 2017

Sum stasjonstiltak                       kr. 156 mill.

Sum omstigningspunkt               kr.   60 mill.

Sum knutepunkt                          kr.   11 mill.

Totalt                                           kr. 227 mill.

Omstigningspunktene og knutepunktet skal planlegges ut fra samme standard som de byggeklare stasjonene, og de skal bygges med snøsmelteanlegg og sykkelparkering. 

9)  Standard på infrastruktur for de resterende prosjektene skal planlegges med samme kvalitet som gjelder for de prosjektene som påbegynnes i 2017.

10)  Fylkestinget ber om at kollektivfeltet i Okstadbakken prioriteres slik at sikkerhet og framkommelighet ivaretas på en tilfredsstillende måte.

 

Her er opposisjonens alternative forslag:

Sak 27 forslag 7 fremmet av Henrik Kierulf (H) på vegne av H, V og Frp

Sak: Budsjettrammer og prioritering På vegne av Høyre, Venstre og FrP.

 

Alternativ til punkt 4, 1.setning i det fremlagte forslaget i sak 27:

 

Fylkestinget ber om at finansiering og valg av kvalitetsstandard for knutepunkt, omstigningspunkt og strekningstiltak blir fremmet som egen sak. Fylkestinget gir imidlertid klarsignal for følgende:

 

Oppstart av bygging av de 42 foreslåtte......

 

 

karli
Sist oppdatert: 26.04.2017 16:19:23