Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Nulltoleranse mot mobbing er blitt lovfestet

Sør-Trøndelag fylkeskommune har allerede hatt nulltoleranse mot mobbing politisk vedtatt i flere år. Nå følger også resten av landet etter.

Nye regler om skolemiljø vedtatt av Stortinget i juni trer i kraft 1. august.

Hele loven som regulerer elevenes rettigheter knyttet til skolemiljø og hjelp fra skolen for å få forebygget og stoppet mobbing, er blitt endret med virkning fra 1. august. Dette medfører en del endringer for alle skoler og elever fra skolestart i midten av august.

Du finner hele loven her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

I opplæringslovens kapittel 9a har elevene sin egen «arbeidsmiljølov» som setter krav til og gir føringer for arbeidet med elevenes fysiske og psykososiale skolemiljø. Et tilfredsstillende skolemiljø skal ikke forårsake eller forsterke helseplager eller mistrivsel eller ødelegge, hindre eller forstyrre læringen. Skolene er pålagt å arbeide systematisk og løpende med skolemiljøet. Kapittelet ble sist gang oppdatert i 2017.

Hvis du mener at du ikke får ivaretatt din rett til et trygt og godt skolemiljø, kan du selv eller foreldrene dine be skolen rette opp mulige brudd på loven. Dersom du, etter først å ha tatt opp saken med rektor, ikke mener at skolen gjør det de skal for å sørge for at du får et trygt og godt skolemiljø, kan saken tas videre til Fylkesmannen.

Les mer på Kunnskapsdepartementes hjemmesider her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nulltoleranse-mot-mobbing-lovfestes2/id2565186/


Foto: Ronny Danielsen

vegsm
Sist oppdatert: 09.08.2017 14:25:48