Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Tilskudd til prosjekter for funksjonshemmet ungdom for 2017

Fylkestinget har vedtatt bevilgning på kr 200.000 til støtte/medfinansiering for prosjekter for funksjonshemmet ungdom i Sør-Trøndelag for 2017. Alle demokratiske medlemsorganisasjoner av og for funksjonshemmede kan søke.

Formål:
Formålet med tilskuddsordningen er å støtte prosjekt som bidrar til at barn og ungdom med
funksjonsnedsettelser får likeverdig deltakelse i samfunnet som sine jevnaldrende. Dette
gjelder på alle samfunnsområder som f.eks. overganger mellom grunnskole, videregående
skole og høyere utdanning, fritid og arbeidslivet.

 

Tildelingskriterier:

1. Tilskuddsordningen gjøres kjent via FFO Sør-Trøndelag og SAFO Trøndelag.
2. Alle demokratiske medlemsorganisasjoner av og for funksjonshemmede kan søke.
3. Det kan søkes om tiltak som skal bidra til:
   - bedring eller opplysning av funksjonshemmede ungdommers livssituasjon
   - økt samfunnsdeltakelse
   - økt sosial kontakt
   - kompetanseheving
4. Søkerorganisasjonene skal ha tilknytning til fylket og tiltaket skal gjennomføres i
    Sør-Trøndelag.
5. Det gis ikke tilskudd til innkjøp av utstyr eller utbedring av faste
    installasjoner/eiendom.
6. Dersom søker ser at prosjektet må endres eller avlyses, skal Sør-Trøndelag
    fylkeskommune informeres om dette så fort som mulig. Tilskudd til avlyste tiltak
    skal tilbakebetales. Endrede tiltak må godkjennes.
7. Søknadsfrist er 20. mai
8. Etter at prosjektet er gjennomført skal det sendes inn prosjektrapport og revidert
    regnskap.
9. Ved mislighold av midler, dersom midler er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull
    rapportering, kan tilskudd kreves tilbakebetalt.

10. Tildelingskriterier for tilskudd/medfinansiering for tiltak til barn og unge funksjonsevne legges ut på Sør-Trøndelag Fylkeskommunes hjemmeside.    

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandler og innstiller på tildeling av støtte, som vedtas av Fylkesutvalget. Det forutsettes at tiltak ivaretar krav til universell utforming.

For søknader som får innvilget støtte, skal det gis en utførlig rapport med regnskap om tiltaket. Rapporten som sendes STFK.

Søknader sendes Sør-Trøndelag fylkeskommune innen 20/5 2017.

I søknaden skal søker oppgi organisasjonsnummer, bankkontonummer, postadresse, telefonnummer og ansvarlig person for søknaden.

 

Ubrukte midler fra 2016 på kr. 36.500.- i tillegges årets søknadssum på kr. 200.000.-

 

Søknad sendes til følgende adresser;

Sør-Trøndelag fylkeskommune,
Postboks 2350 Sluppen,
7004 Trondheim 


Epost;   

 

Kontaktperson; Rådgiver Asbjørn Leraand     mob 90185563

karli
Sist oppdatert: 21.04.2017 10:46:21