Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Fylkesplan/Regional planlegging

Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for regionalt samarbeid, regional utvikling og regional planlegging i dialog med kommuner og andre offentlige, frivillige og private aktører. Fylkesplanen er arena for samarbeid om langsiktig og strategisk planlegging i regionen.

I ny Plan- og bygningslov er begrepene fylkesplanlegging, fylkesplan og fylkesdelplan erstattet av  regional planlegging og regional plan. Se nedenfor. 

Regional planstrategi for Trøndelag 2016 – 2020 – høringsutkast med frist 15.12.2015
Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 ble vedtatt sendt på høring av Fylkestinget 17.juni 2015. Formålet med offentlig planlegging, både på kommunalt og regionalt nivå, er å legge til rette for god samfunnsutvikling. Trøndelagsfylkene er i prosess med sikte på sammenslåing. Den regionale planstrategien omfatter begge fylker og beskriver regionens utfordringer og muligheter. Gjennom prioritering av tema for videre plan- og utviklingsprosesser skal planstrategien bidra til å sette dagsorden og invitere til samarbeid om løsninger på samfunnsutfordringer. Det viktigste forslaget i utkast til ny planstrategi er å gjeninnføre fylkesplan som redskap for å utvikle felles overordnede strategier for regionen.

Fylkesplan for Trøndelag 2018-2030.
Planprogram for ny fylkesplan er sendt på høring. Høringsfrist 15. oktober.

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020.


Regional planstrategi for Sør-Trøndelag 2012-2015:
Regional planstrategi for Sør-Trøndelag for 2012-2015 ble vedtatt av Fylkestinget 25. april 2012.

Regional planstrategi for Sør-Trøndelag 2012-2015 (pdf)

KORTVERSJON - Regional planstrategi for Sør-Trøndelag 2012-2015 (pdf)

Regional planlegging:

Regional planstrategi
Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og seinest innen ett år etter konstituering, utarbeide en regional planstrategi i samarbeid med kommuner, statlige organ, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. Planstrategien skal gjøre rede for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, og vurdere utviklingsmuligheter og planbehov. Regional planstrategi skal legges fram for Kongen til godkjenning.

Regional plan
Et planspørsmål som har virkning for flere kommuner er i utgangspunktet et aktuelt tema for en regional plan. Regional plan kan gjelde for hele regionen, deler av regionen eller være tematiske. Regionale planer skal ha et handlingsprogram for iverksetting av planen. 

I forrige planperiode hadde vi fylkesplan som overordnet plandokument, felles med Nord-Trøndelag:

Fylkesplan for perioden 2009-2012
omfatter både Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, og er utarbeidet i fellesskap. Trondheim kommune har, i kraft av sin funksjon som landsdelshovedstad, vært medansvarlig aktør. Navnet og samarbeidet er ført videre fra forrige planperiode: Kreative Trøndelag – her alt e mulig uansett.

Klima er et hovedtema i planen, og tas opp i tilknytning til alle innsatsområdene:

  1. Klima som utfordring og mulighet for Trøndelag
  2. Energi- produksjon og anvendelse
  3. Arbeidskraft – demografiske og samfunnsmessige utfordringer
  4. Forskning og utvikling for verdiskaping i samfunns- og næringsliv
  5. Bruk av naturressurser i et bærekraftig perspektiv
  6. Kommunikasjoner – interne og eksterne forbindelser
  7. Attraktivitet, livskvalitet og helse – i bygd og by

Last ned tekstversjon av planen her (pdf).
Last ned presentasjon av planen her (pdf - 1MB)
.

Vedtatte fylkesdelplaner/regionale temaplaner: