Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Fylkesplan/Regional planlegging

Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for regionalt samarbeid, regional utvikling og regional planlegging i dialog med kommuner og andre offentlige, frivillige og private aktører. Fylkesplanen er arena for samarbeid om langsiktig og strategisk planlegging i regionen.

 

I ny Plan- og bygningslov er begrepene fylkesplanlegging, fylkesplan og fylkesdelplan erstattet av  regional planlegging og regional plan. Se nedenfor. 

Fylkesplan for Trøndelag 2018-2030:

Vedtatt planprogram for ny fylkesplan.


Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020:

Regional planstrategi 2016-2010.pdf

Vedtatt i Fylkestinget i Sør-Trøndelag 15.06.2016 og i Fylkestinget i Nord-Trøndelag 16.06.2016.

Regional planstrategi
Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og seinest innen ett år etter konstituering, utarbeide en regional planstrategi i samarbeid med kommuner, statlige organ, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. Planstrategien skal gjøre rede for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, og vurdere utviklingsmuligheter og planbehov. Regional planstrategi skal legges fram for Kongen til godkjenning.

Regional plan
Et planspørsmål som har virkning for flere kommuner er i utgangspunktet et aktuelt tema for en regional plan. Regional plan kan gjelde for hele regionen, deler av regionen eller være tematiske. Regionale planer skal ha et handlingsprogram for iverksetting av planen.