Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Tilskudd til kulturbygg

Mål og retningslinjer for tilskudd til kulturbygg skal bidra til å gi alle innbyggerne i Sør-Trøndelag gode kulturtilbud, både ved deltakelse og opplevelse. Kulturell infrastruktur som underbygger strategiene med barn og unge, bærekraftig utvikling og regionalt samarbeid prioriteres.

Mål: Alle innbyggerne i Sør-Trøndelag skal ha et likeverdig kulturtilbud, uavhengig av bosted og sosial og etnisk bakgrunn.

Strategier:

Barn og unge er en prioritert målgruppe. Dette må gjenspeiles i planer og virkemiddelbruk, gjennom god medvirkning fra barn og unge selv, og gjennom systematisk samarbeid med skolen.

Bærekraftig utvikling er et verdigrunnlag som må gis ekstra oppmerksomhet og prioritet. Der dette er hensiktsmessig må modernisering, samlokalisering og utnytting av eksisterende infrastruktur prioriteres framfor nybygg. Det må tas energi- og klimahensyn i utbyggingen.

Regionalt fokus og interkommunalt samarbeid kan gi flere innbyggere et bredere og mer mangfoldig kulturtilbud, og vil bli sterkere prioritert ved fordeling av spillemidler til kulturhus i fylket.

 

RETNINGSLINJER (vedtatt i Fylkestinget 13.12.2011)

1. Tilskuddet skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Det kan søkes tilskudd til nybygg, ombygging og modernisering, men ikke til ordinært vedlikehold eller drift

2. Søkere om tilskudd kan være fylkeskommune, kommuner, organisasjoner, institusjoner, stiftelser, lag og foreninger

3. Lokalene skal være planlagt ut fra dokumenterte behov, og bør være fleksible og tilrettelagt for parallelle funksjoner og flerbruk

4. Prosjektet skal være forankret i kommunale planer.

5. Lokalene skal være åpen for all lovlig kulturvirksomhet. Ingen må stenges ute av religiøse, sosiale eller politiske hensyn.

6. Planene må kvalitetssikres med hensyn til funksjonalitet og kulturfaglig kvalitet (akustikk, siktlinjer, kulturteknikk osv)

7. Byggeprosjektet skal gjennomføres i henhold til gjeldende bestemmelser i plan- og bygningsloven

8. Lokalene skal være universelt utformet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter

9. Lokalene skal gis en god estetisk utforming

10. Kulturbygg som mottar tilskudd skal benyttes til kulturformål i minst 20 år

11. Tilskudd kan utgjøre inntil 1/3 av godkjente prosjektkostnader

12. Søknaden skal fremmes gjennom den kommune der bygget skal ligge, og oversendes elektronisk via www.idrettsanlegg.no. Søknadsfrist er 1.juni.

 

Tilskuddssatser

Tilskudd til kulturbygg fra spillemidlene kan utgjøre inntil 1/3 av godkjent kostnad. Fordelingen skjer innenfor fire anleggstyper med maksimalt tilskuddsbeløp:

  1. Modernisering, med nye funksjoner for barn og unge: 1 mill. kr
  2. Kommunale kulturbygg 5 mill. kr
  3. Regionale kulturbygg 10 mill. kr
  4. Spesiallokaler Særskilt vurdering

Søknadsfrist er 1.juni (endret fra 15.1). Se sjekkliste for søknader.

Se også kulturdepartementets hjemmeside for mer info

For spørsmål: Astrid Fuglås,  / 99 60 27 73