Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Metallsøk

 

Bruk av metallsøker er en viktig metode i en del arkeologisk arbeid. Stadig flere har også metallsøking som hobby. Mange er på jakt etter mynter, personlige gjenstander og andre småting. Det er viktig at du som utøver denne hobbyen kjenner lovverket om kulturminner. Vi oppfordrer til at du er med i en metallsøkerklubb. Klubbene har stor kunnskap og kompetanse om gjenstander og regelverk.

 

Metallsøkere kan komme borti både gjenstander og faste kulturminner som er fredet. Gjenstander eldre enn 1537 og mynter eldre enn 1650 er innleveringspliktige, det samme gjelder samiske gjenstander og skipsfunn eldre enn 100 år. Innleveringspliktige gjenstander skal leveres til Sør-Trøndelag fylkeskommune. Faste kulturminner (eksempelvis gravhauger) eldre enn 1537 er automatisk fredet i henhold til kulturminneloven og det er forbud mot inngrep i slike.

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune har laget noen retningslinjer for metallsøk som du bør følge for å unngå å skade kulturminner.

 

Retningslinjer for metallsøk i Sør-Trøndelag

Før du går ut

 • Grunneier skal gi tillatelse til søket. Det gjelder også der grunneier er kommune, fylkeskommune, opplysningsvesenets fond eller annen offentlig instans. 
 • Sjekk om det er registrert automatisk fredete kulturminner der du skal søke. En slik oversikt finner du i applikasjonen vår "Kulturminner overalt;-)" Denne viser alle kulturminner som er registrert i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden, bortsett fra noen kulturminner som er unntatt offentlighet.
 • Vær oppmerksom på at ikke alle kulturminner er registrert i Askeladden. Videre er kartfestingene ikke alltid nøyaktige. Ta gjerne kontakt med oss i fylkeskommunen hvis du er usikker på et område.
 • Ta med funnskjema i tilfelle det gjøres funn av innleveringspliktige funn.

I felten

 • Automatisk fredete kulturminner har en fredet sikringssone på 5 meter rundt seg. I denne sikringssonen har du heller ikke lov å søke. På grunn av unøyaktig kartfesting anbefaler vi at du holder en god buffer til sikringssonen.
 • Vi anbefaler at du søker i dyrket mark, og ikke under pløyelagets dybde. Graving under pløyelaget vil kunne være direkte inngrep i intakte automatisk fredete kulturminner.
 • Vi anbefaler ikke søk i utmark. Graving i urørte jordlag vil kunne være direkte inngrep i intakte automatisk fredete kulturminner.
 • Dersom du tror du har funnet et automatisk fredet kulturminne har du ikke lov til å søke videre der.
 • Innleveringspliktige funn må aldri vaskes, renses eller pusses. Det kan skade dem.
 • Legg funn i egen pose merket med koordinater slik at du vet hvilket funn som tilhører hvilket punkt. Du bør også notere gårdsnavn, gårds- og bruksnummer og dato.
 • Legg gjenstanden sammen med litt jord fra funnstedet i funnposen. Det er viktig å hindre at gjenstanden tørker.
 • Ha med GPS, kartfesting er svært viktig når du finner noe du tror er innleveringspliktig. Ta et punkt på funnstedet. Handy GPS er en god app som kan benyttes. Mål inn og les av koordinatene i UTM sone 32N.

Behandling av innleveringspliktig funn etter felt

 • Varsle fylkeskommunen om funnet så snart som mulig. Send epost til  eller ring en av våre arkeologer. Legg gjerne med bilde av gjenstanden.
 • Fyll ut funnskjemaet.
 • Gjenstanden og funnskjemaet må leveres til oss, helst ved personlig fremmøte. Hvis gjenstanden sendes i posten må den pakkes godt inn, og sendes helst med sporing.
 • Oppbevar gjenstanden i kjøleskap hvis den er av metall inntil du får levert den.
 • Vi legger opplysninger om funnstedet inn i Askeladden. Deretter leverer vi gjenstanden videre til NTNU Vitenskapsmuseet. 
 • NTNU Vitenskapsmuseet konserverer funnet om det trengs.

Det kan gis finnerlønn for spesielle funn. Finnerlønn fastsettes av Riksantikvaren etter innstilling fra NTNU Vitenskapsmuseet.

Mulig konsekvenser ved funn av gjenstander

Funn av arkeologiske gjenstander vil sjelden føre til arealmessige begrensninger for grunneier. I noen få tilfeller viser det seg imidlertid at gjenstandsfunnet stammer fra et fast kulturminne.  Da vil et areal bli lagt inn i Askeladden som et automatisk fredet kulturminne. Grunneier informeres om funnet i brev fra oss. Dyrking vil normalt kunne fortsette som tidligere i slike områder. Dersom det er nødvendig med arkeologiske utgravninger vil Staten dekke kostnadene knyttet til en slik undersøkelse.

Metallsøk i fylkeskommunens forvaltning

Vi bruker metallsøking i noen av våre ordinære arkeologiske feltregistreringer. Vi benytter oss ikke av frivillig arbeidskraft til dette arbeidet.

rutni
Sist oppdatert: 24.04.2017 14:08:09