Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT for Sør-Trøndelag fylkeskommune har ansvar for å yte tjenester til alle fylkets videregående skoler og deres elever. I tillegg har tjenesten ansvar for å betjene grunnskoleelever som er bosatt i institusjoner.

Våre lovpålagte oppgaver tar utgangspunkt i Opplæringsloven. I følge Opplæringsloven skal hver kommune ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste som skal hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Tjenesten skal også sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det. Lærlinger og lærekandidater har samme tilgang på pedagogisk-psykologisk tjeneste som elever i de videregående skolene.

Fra 01.01.2007 fikk den fylkeskommunale PPT ansvar for oppfølging av grunnskoleelever bosatt på institusjon, som har behov for kontakt med pedagogisk psykologisk tjeneste. Det vil si at alle elever som bor i barnevernsinstitusjon i Sør-Trøndelag fylke, har tilgang til tjenester fra PPT STFK. Organisatorisk er denne tjenesten underlagt Trondheimsregionen.

Elever med hjemkommune Trondheim som er bosatt på institusjon i Trondheim kommune, har rett på oppfølging av PPT Barne-og familietjenesten Trondheim kommune.

Individrettet arbeid
Elever kan kontakte PPT gjennom skolens ansatte eller oppsøke tjenesten på egenhånd. Henvisninger kan også komme fra foresatte og ulike hjelpeinstanser som barnevern, helsestasjon og psykiatritjenester.

Systemrettet arbeid
Ved systemrettet arbeid ser en ikke bare på elevens forutsetninger og behov, men også på elevenes samspill med læringsmiljøet. Denne måten å jobbe på krever et nært samarbeid mellom skole og PPT.

Sakkyndighetsarbeid
Opplæringsloven sier at PPT skal utarbeide sakkyndig vurdering der loven  krever det. Opplæringsloven sier at sakkyndighetsarbeid innbefatter følgende områder:
• Rettigheter i forhold til spesialundervisning
• Inntak til vgo på individuell vurdering
• Elevens rett til hjelpemidler og utvidet tid ved prøver og eksamener
• Rett til opplæring i inntil to år ekstra
• Rett til bruk av tegnspråk
• Rett til bruk av punktskrift
• Fritak fra krav om bestått i allmenne fag fagbrev kan utstedes.

Tilmelding til PPT

Skjema til bruk ved tilmelding til PPT, ligger som link under hver region.

4 regioner
PPT i STFK er administrativt tilknyttet Fagenhet for videregående opplæring i STFK med Bjarne Lervang (tlf. 906 18 504) som leder.
Den fylkeskommunale PP-tjenesten er inndelt i 4 regioner:

FAGOMRÅDER

 

               

               

karli
Sist oppdatert: 30.09.2015 14:47:07