Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Distriktforsk

DISTRIKTFORSK er Trøndelag fylkeskommunes nye regionale satsing for å styrke og utvikle distriktsnæringslivet i fylket. Prosjektet skal bidra til forskningsbasert innovasjon og verdiskapning i Trøndersk næringsliv.

Om DISTRIKTFORSK

DISTRIKTFORSK er arvtakeren til VRI Trøndelag og er forankret i Forskningsrådets nye program FORREGIONEN.

Prosjektet har som mål å mobilisere flere distriktsbedrifter til å ta forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid, øke kvaliteten på forskningsprosjektene og til å utnytte kompetansen som finnes ved våre forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Målgruppen for ordningen er bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring som kan dra nytte av et tettere samarbeid med studenter og/eller forskere.

Studentoppgaver i samarbeid med bedrift er et viktig lavterskeltilbud som bedrifter kan benytte seg av. Trøndelag har til sammen 40.000 studenter som ønsker seg relevante og praksisnære oppgaver. Gjennom studentoppgaver kan studentene tilføre bedriften ny kunnskap og nye impulser, og denne læringen går begge veier. I DISTRIKTFORSK får studenter reisetilskudd dersom de inngår samarbeid med en bedrift som er lokalisert utenfor Trondheimsregionen.

I Trøndelag har vi en rekke innovasjonsselskaper (næringshager og inkubatorer) som er med i SIVAs nasjonale programmer. Mange bedrifter benytter seg av innovasjonsselskapenes tjenester. Selskapene kan tilby en rekke rådgivningstjenester og har tilgang på både nasjonale og internasjonale nettverk, markeder, kompetanse og nettverk. Innovasjonsselskapene kan hjelpe bedrifter med å utvikle en tydeligere innovasjonsstrategi og til å finne den riktig forskningskompetansen. I DISTRIKTFORSK tilbyr vi alle bedrifter utenfor Trondheim hjelp til å komme i kontakt med en forsker.

I DISTRIKTFORSK kan bedrifter også få støtte til å gjennomføre et forprosjekt sammen med en forsker. Som følge av at Trøndelag har et svært mangfoldig næringsliv, legges det ingen begrensinger med hensyn til hvilke næringer eller bransjer som kan benytte seg av ordningen. Næringslivet skal bidra til økt verdiskapning og konkurransekraft ved hjelp av forskningsbasert innovasjon.

Forsknings- og utviklingsstrategien for Trøndelag 2016-2020 legger føringer for Fylkeskommunens prioriteringer i DISTRIKTFORSK.

Hva tilbyr vi?

Under kan du velge målgruppe, bedrifter eller studenter!

Til bedrifter

Til studenter

Kontaktinformasjon ser du her!

karli
Sist oppdatert: 21.03.2017 10:53:07