Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Entreprenørskap

Innovasjon og entreprenørskap er viktige begrep i det regionale utviklingsarbeidet. Evnen til å ta kunnskap og kompetanse i bruk og kombinere den på nye måter er avgjørende i enhver innovasjonsprosess i alle typer virksomheter, både nye og eksisterende, og både i privat og offentlig virksomhet. Et velfungerende innovasjonssystem er derfor avhengig av et utdanningssystem som produserer kompetanse av høy kvalitet, og som er relevant for aktørene i arbeidslivet. Les mer om regjeringens innovasjons- og entreprenørskapspolitikk i St. meld. nr. 7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge og Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen – fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014.

For å forankre og tydeliggjøre fylkeskommunens arbeid med entreprenørskap, har Sør-Trøndelag fylkeskommune utarbeidet en ”Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning” for perioden 2011-2014. Strategien ble vedtatt av Fylkestinget 2. mars 2011. Strategien er utarbeidet i samarbeid mellom Fagenhet for videregående opplæring og Enhet for regional utvikling. En bredt sammensatt referansegruppe bidro aktivt i utarbeidelsen av strategien.

Strategien har som mål å etablere entreprenørskap og praksisnær læring som læringsstrategi gjennom hele utdanningsløpet

Følgende strategier er utarbeidet for å nå målet:

1. Forankring av innovasjon og entreprenørskap som læringsstrategi

  • Utfordre utdanningsinstitusjonene til å utvikle en læringsstrategi for innovasjon og entreprenørskap ut fra deres faglige perspektiv og yrkesprofil
  • Sikre at entreprenørskap som læringsstrategi er forankret i den enkelte ledelse og i lærerkollegiet

2. Formidling og økt kompetanse

  • Øke fokus på entreprenørskap som læringsstrategi i lærerutdanningene på HIST og NTNU
  • Sikre gode og tilgjengelige etter- og videreutdanningstilbud for lærere/undervisningspersonell og ledelse innenfor entreprenørskap
  • Øke kunnskap om entreprenørskap og innovasjon i utdanning regionalt gjennom utredninger, evaluering og forskning
  • Etablere et entreprenørskapsforum i fylket på tvers av utdanningsnivå for å øke kunnskapsdelingen mellom nivåene

Les hele strategien her

Les kortversjon av strategien her

Som en oppfølging av strategiarbeidet er det etablert et Entreprenørskapsforum som består av medlemmer fra videregående opplæring, grunnskolene, høyere utdanning, Trondheimsregionen, Ungt Entreprenørskap, Kysten er klar, LO, NHO og Utdanningsforbundet. Entreprenørskapsforum skal representere hele utdanningsløpet og ha ansvaret for gjennomføring og evaluering av strategien i planperioden. Fylkeskommunen fungerer som sekretariat for foraet.


Kontaktpersoner på Enhet for regional utvikling er:

Marthe Abelsen Strømmen, tlf 73 86 64 43, e-post  

karli
Sist oppdatert: 07.10.2012 14:48:16