Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Forskningsfond

For en ytterligere styrket FoU (forskning og utvikling)-innsats i Midt-Norge, har Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner gått sammen om å etablere et forskningsfond som skal støtte opp under gode forskningsprosjekter med utspring i bedrifter, offentlig virksomhet og FoU-institusjoner.

Fondet skal prioritere FoU-utfordringer og problemstillinger som i størst mulig grad er regionspesifikke, og som ikke prioriteres i nasjonale forskningsprogrammer. Dette betyr at fondet prioriterer prosjekter som er:

  • tilnærmet unike for hele eller deler av Midt-Norge
  • særlig relevante for regionen basert på at Midt-Norge ønsker å styrke sin stilling som et nasjonalt/ internasjonalt tyngdepunkt
  • spesielt rettet mot forskningstema som fordrer samarbeid mellom FoU-miljøer innen fondsregionen og med andre regionale, nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer
  • med på å utløse innsats, handlinger, resultater og effekter som antas ikke å ville bli oppnådd uten støtte fra det regionale fondet (addisjonalitet).

Regionens prioriterte forskningstema for 2010 og 2011 ligger innenfor følgende områder:

  • Marin sektor
  • Maritim sektor
  • Fornybar energi og miljøteknologi
  • Verdikjede mat
  • Forskningsdrevet innovasjon i offentlig sektor

Det er oppnevnt et styre for det regionale forskningsfondet. Med utgangspunkt i fylkeskommunenes bestilling og Forskningsrådets anbefalte prosjekttyper, bestemmer fondsstyret hvilke tema og prosjekttyper som skal fokuseres i de enkelte utlysningene. Ekspertgrupper utnevnt av Forskningsrådet vil stå for kvalitetssikring av prosjektene, mens fondsstyret tar endelig beslutning om hvem som skal tildeles prosjektmidler.

Det vil være tett dialog mellom Fondsregion Midt-Norge og VRI-satsingene i regionen.

Les mer på hjemmesiden til Fondsregion Midt-Norge.

Utlysningen innen "Innovasjon i offentlig sektor"
Samlet ramme for denne utlysningen vil være åtte millioner kroner, og søknadsfristen er satt til 18. april 2012.
Les mer om denne utlysningen på hjemmesiden til Fondsregion Midt-Norge.

Regionale forskningsfond
De regionale forskningsfondene skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling.

Forskningsfondene skal støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder. Innenfor disse områdene skal de også bidra til langsiktig, grunnleggende kompetansebygging i relevante forskningsmiljøer. Målet er å utvikle gode og konkurransedyktige forskningsmiljøer i alle fylker.

Les mer om de regionale forskningsfond på http://www.regionaleforskningsfond.no

Karl-Henrik Linder
Sist oppdatert: 29.05.2012 13:49:01