Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Internasjonalt arbeid

Fylkeskommunens internasjonale engasjementet er knyttet til fylkesplanens mål og strategier og fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Fylkestinget behandlet i desember 2012 Internasjonal strategi for Trøndelag 2013-16. her finner du vedtatte internasjonale strategi for perioden 2013-16:  Internasjonal strategi 2013-16 Saksprotokoll FT 19122012.pdf
Saksframlegg: Int.strategi.pdf

Interreg. Interreg er EUs virkemiddelordning for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom grenseregionalt (A), transnasjonalt (B) og interregionalt samarbeid (C). Sentralt står samarbeid som kan bedre forutsetningene for næringsutvikling, verdiskaping og sysselsetting. Interregprogrammene ble etablert i 1990. Norge har deltatt siden 1996. Den norske deltakelsen finansieres over det norske statsbudsjettet.

Interreg er delt inn i flere ulike programmer, som retter seg mot ulike geografiske områder og tema. Både fylkeskommunene, kommuner, organisasjoner og bedrifter kan søke om prosjektstøtte fra Interreg. Trønderske aktører har mulighet til å delta i følgende interregprogram:

Sør-Trøndelag fylkeskommune har forvaltningsansvar for Interreg Sverige-Norgeprogrammet.

Andre EU-program. Det ligger også muligheter i forskningsprogrammet Horisont 2020, utdanningsprogrammet Erasmus + og EUs kulturprogram Creative Europe. Også Nordisk Ministerråd har programmer som kan brukes av aktører i Trøndelag /Jämtland.

Internasjonalt forum Internasjonalt forum er et samarbeidsorgan mellom offentlige og private institusjoner og virksomheter som arbeider med å fremme internasjonalisering i Trøndelag. Forumet har til formål å arbeide for økt internasjonalisering i regionen og skal bidra til å understøtte medlemmenes internasjonale aktiviteter. Næringsforeningen i Trondheimsregionen er sekretariat for forumet.

Midtnordenkomiteen er et politisk basert samarbeid med lang historie (etablert i 1979). Det favner de midtre regionene av både Norge, Sverige og Finland. Et overordnet mål for Midt-Norden-samarbeidet er å styrke øst-vest-kontaktene, med særlig vekt på øst-vestlige kommunikasjoner og kultursamarbeid. Hjemmeside Midtnordenkomiteen 

Trøndelags Europakontor. Sør-Trøndelag fylkeskommune er medeier i Trøndelags europakontor i Brussel. Trøndelags europakontor skal skape vekst og utvikling i Trøndelag gjennom internasjonalisering, kompetansedeling, nettverksbygging og de mulighetene som ligger i Norges avtaler med andre land i Europa. Mid-Norway European Office 

Naboer AB omfatter Trøndelagsfylkene og Jämtland, og er en organisasjon som arbeider med å operasjonalisere ideer og realisere felles prosjekter i regionen, gjerne gjennom interregprogram (Østersjøprogrammet, Interreg Sverige-Norge). Naboer AB. 

 

Kontaktpersoner:

Pål Ranes, internasjonal koordinator, , tlf + 47 995 29 304

Kari Mette Elden, interregkoordinator, , tlf +47 922 19 777

Karen Havdal, ansvar for Midtnordenkomiteen, , tlf +47 934 13 601

 

Pål Ranes
Sist oppdatert: 20.04.2015 14:46:57