Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Kulturnæringer

Kulturnæringer, kreative næringer, kulturbaserte- og opplevelsesbasert næringer er relativt nye begrep og fagområder innenfor regional utvikling. I 2009 ble det utarbeidet og vedtatt en egen strategiplan for kulturnæringene i Trøndelag for perioden 2009-2016. Med kulturnæringer her menes annonse- og reklamevirksomhet, arkitektur, biblioteker, museer etc, bøker, blader, design, film, video, foto, kunstnerisk virksomhet, musikk, TV og radio.
I strategiplanen identifiseres åtte temaområder tilhørende kulturnæringsmiljøer i Trøndelag som har komparative fortrinn og evne til å vokse og produsere for lønnsomme markeder.

Strategiplanens hovedmål er flere sysselsatte i lønnsomme bedrifter innenfor kulturnæring i Trøndelag. Målet skal nås gjennom følgende tre strategier:

Strategi 1 Kulturnæringsmiljøer
Støtte utviklingen av kulturnæringer på steder og i miljøer med fortrinn og vekstpotensial

Strategi 2 Kulturnæringene og det offentlige
Videreutvikle det offentlige støtteapparatet, aktuelle innovasjonsmiljø og virkemidler slik at de blir relevante, forståtte og funksjonelle for kulturnæringene

Strategi 3 Diversitet
Utvikle tiltak og arbeidsformer som fremmer toleranse og nyskaping.

Strategiplanen kan lastes ned her:

Strategiplan web.pdf

I 2010 ble det opprettet et Kulturnæringsforum for Trøndelag med representanter fra offentlige myndigheter, næringslivet og forsknings- og utdanningsmiljøene. Se en oversikt over forumet her:

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Terje Sørvik

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Ragnhild Kvalø

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Randi Reese

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Astrid Fuglås

 

Trondheim kommune

Morten Wolden

 

Næringsforeningen i Trondheim

Frode Halvorsen

 

Tindved Kulturhage

Svenn Frøseth

 

VRI Trøndelag

Roald Lysø

 

Rock City Namsos

Åsmund Prytz

 

Innovasjon Norge Sør-Trøndelag

Per Øyvind Voie

 

Innovasjon Norge Nord-Trøndelag

Rosa Correa

 

Leiv Eriksson Nyskaping/
Connect Trøndelag

Vibeke Tronstad Selnes

 

Filminvest Midt-Norge

Stig Bech

Trøndersk Festivalnettverk

Hanne Vilja Sagmo

 

NTNU
v. Humanistisk Fakultet

Svein Gladsø

                 

Sekretariat:

Nord-Trøndelag fylkeskommune: Birgitte Dillan

Trondheim kommune: Egil Furre

Sør-Trøndelag fylkeskommune: Mari Grut

....

Kulturnæringsforum har fulgt opp strategiplanen med to handlingsplaner. I handlingsplanen 2011-2012 var fokus på teater, film og musikk som næring. Handlingsplanen for 2011-2012 kan du laste ned her:

Handlingsplan kultur 16 sider WEB.pdf

I 2013 ble det lagt frem en nasjonal handlingsplan for kulturnæring, «Fra gründer til kulturbedrift». Den regionale handlingsplanen for 2011-2012 fortsatte i 2013 i påvente av den nasjonale handlingsplanen. Høsten 2013 ble ny handlingsplan for perioden 2014-2016 vedtatt og ligger til grunn for arbeidet med kulturnæring på regionalt nivå for resten av strategiperioden. Handlingsplanen for 2014-2016 kan du laste ned her:

http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/naringsutvikling/Documents/Handlingsplan_og_tabell.pdf

 

Den nasjonale handlingsplanen «Fra gründer til kulturbedrift» kan du laste ned her:

http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Samfunn_og_frivillighet/Rapporter/Fra_grunder_til_kulturbedrift_2013.pdf

VRI (virkemiddel for regional FoU og innovasjon)
Innenfor VRI Trøndelag er opplevelsesøkonomi ett av tre innsatsområder for perioden 2014-2016. Innsatsområdet er basert på en modell med kreative næringer i sentrum (fokus på kunstneriske uttrykk) og ulike opplevelsesbedrifter koblet til dette. VRI opplevelsesøkonomi skal bidra til at vi når de målene som er satt for utvikling av kulturnæringene i regionen. Formålet med satsingen er å mobilisere for forskning i næringslivet. Som en del av arbeidet i VRI er det produsert flere rapporter om omfanget og betydningen av kulturnæringene i Trøndelag. Les mer om VRI på:

http://www.vritrondelag.no/

Filmsatsingen i Trøndelag
I 2005 ble Midtnorsk Filmsenter etablert som et aksjeselskap eid av Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune. Etableringen ble etterfulgt av etableringen av Midtnorsk Filmfond i 2006 (nå Filminvest Midt-Norge) med de samme eierne. Formålet med Midtnorsk Filmsenter er å bidra til en faglig og kunstnerisk utvikling av Midtnorsk filmproduksjon ved å forvalte midler til utvikling og produksjon av audiovisuelle produksjoner som kort-, dokumentar og animasjonsfilm. Filminvest Midt-Norge sitt formål er å videreutvikle det audiovisuelle produksjonsmiljøet i regionen, med særlig vekt på langfilm og fjernsynsserier. I tillegg til de etablerte sentra har Midt-Norge samarbeidet med Jämtland og Härjedalen om å tilrettelegge for filmproduksjon i regionen gjennom prosjektet Mid-Nordic Filmregion. Les mer om den regionale filmsatsingen og få en oversikt over trøndersk filmbransje på:

http://midtnorskfilm.no/

NxtMedia
NxtMedia er en næringsklynge for medieteknologi og innovasjon, med hovedsete i Trondheim. Klyngen består av mediebedrifter, teknologibedrifter, universitet/høgskoler og offentlige støttespillere. Klyngen ble en del av det nasjonale Arena-programmet i 2012. Opprinnelige hovedpartnere er Polaris Media/Adresseavisen, NTNU, MBL, Stampen-gruppen (SE) og New Media Network. Les mer om prosjektet på:

http://nxtmedia.no/

Birka
I 2003 ble Birka, nasjonalt senter for kunst og håndverk, etablert på Berkåk i Rennebu kommune. Fylkeskommunen er medeier og bidrar med tilskudd til Birka etter årlig søknad. Birkas hovedmål er å bidra til økt kvalitet og lønnsomhet for norsk håndverksnæring. Les mer om Birka på:

http://www.birka.no/

Kontaktpersoner:
Mari Grut, tlf 48255336, e-post
Hilde Vistnes (film), tlf 99037 222, epost
Eistein Guldseth (media og teknologi), tlf. 41474826, epost

paldah
Sist oppdatert: 10.06.2014 09:45:44