Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Elevenes arbeidsmiljølov

I opplæringslovens kapittel 9a har elevene sin egen «arbeidsmiljølov» som setter krav til og gir føringer for arbeidet med elevenes fysiske og psykososiale skolemiljø. Kapittel 9a inneholder såkalte funksjonskrav, der det avgjørende er hvilken virkning skolemiljøet har på helse, trivsel og læring for elevene. Dette gjelder både enkeltforhold og det totale miljøet. Et tilfredsstillende skolemiljø skal ikke forårsake eller forsterke helseplager eller mistrivsel eller ødelegge, hindre eller forstyrre læringen. Skolene er pålagt å arbeide systematisk og løpende med skolemiljøet. 

Kapittelet ble sist gang revidert i 2017, og presiserer at hver enkelt elev har rett til et trygt og godt skolemiljø.

Hvis elevene mener at de ikke får ivaretatt sine rettigheter, kan de selv eller foreldrene deres be skolen rette opp mulige brudd på loven. Dersom eleven etter først å ha tatt saken til skolen ikke mener at skolen ivaretar sin aktivitetsplikt, kan saken tas videre til Fylkesmannen.

Kapittel 9 a i opplæringsloven og Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. utfyller hverandre og må vurderes i sammenheng.

 

Klage på opplæringen, skolemiljøet og/eller mobbing

Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner har utarbeidet en rutine for behandling av klage fra elev/foresatt på skolens organisering og gjennomføring av opplæringen. I enkelte tilfeller vil en klage på opplæringen samtidig omhandle elevens skolemiljø, jamfør opplæringslovens kapittel 9a. Du kan benytte denne rutinen dersom du ønsker å klage på opplæringen: Klikk her for å åpne rutinen

Skolen hjelper deg gjerne videre dersom du mener at du ikke har et trygt og godt skolemiljø, eller dersom det er andre forhold som gjør at du ønsker å benytte rutinen. Dersom du ønsker noen utenfor skolen å snakke med, kan også elev- og lærlingombudet i Sør-Trøndelag kontaktes: www.elevombudet.no

arnpu
Sist oppdatert: 30.06.2017 14:52:36