Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Elevenes arbeidsmiljølov

I opplæringslovens § 9a har elevene sin egen «arbeidsmiljølov» som setter krav til og gir føringer for arbeidet med elevenes fysiske og psykososiale skolemiljø. § 9a inneholder såkalte funksjonskrav, der det avgjørende er hvilken virkning skolemiljøet har på helse, trivsel og læring for elevene. Dette gjelder både enkeltforhold og det totale miljøet. Et tilfredsstillende skolemiljø skal ikke forårsake eller forsterke helseplager eller mistrivsel eller ødelegge, hindre eller forstyrre læringen. Skolene er pålagt å arbeide systematisk og løpende med skolemiljøet. 

Kapittelet presiserer at hver enkelt elev har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø.

Hvis elevene mener at de ikke får ivaretatt sine rettigheter, kan de selv eller foreldrene deres be skolen rette opp mulige brudd på loven. Henvendelsen skal behandles som et enkeltvedtak ihht forvaltningsloven. Den som kommer med henvendelsen, har rett til å klage på enkeltvedtaket hvis han eller hun ikke er fornøyd med det. 

Med denne paragrafen har elever og foreldre fått større grad av brukermedvirkning og bedre klagegang. Skolen har fått tydeligere plikter, særlig når det gjelder det psykososiale miljøet. 

Kapittel 9 a i opplæringsloven og Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. utfyller hverandre og må vurderes i sammenheng.

 

Klage på opplæringen, skolemiljøet og/eller mobbing

  • Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. (opplæringsloven §1.3)

  • Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.  Dersom nokon som er tilsett ved skolen får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.  Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. (Opplæringsloven §9a-3)

Sør-Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet en prosedyre for behandling av klage fra elev/foresatt på skolens organisering og gjennomføring av opplæringen. I enkelte tilfeller vil en klage på opplæringen samtidig omhandle elevens skolemiljø, jamfør opplæringslovens kapittel 9a. Du kan benytte denne prosedyren dersom du ønsker å klage på opplæringen: Klikk her for å åpne prosedyren

Dersom du vil klage på forhold ved skolemiljøet ditt som ikke er direkte knyttet til opplæringen (for eksempel mobbing fra medelever), kan for eksempel Barneombudets klagemal benyttes: www.stfk.no/klagemal9a

Skolen hjelper deg gjerne dersom du ønsker å klage. Dersom du ønsker noen utenfor skolen å snakke med, kan også elev- og lærlingombudet i Sør-Trøndelag kontaktes: www.elevombudet.no

arnpu
Sist oppdatert: 28.01.2016 14:02:38