Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Klage på standpunktkarakter og eksamen

Du kan klage på standpunktkarakter, eksamenskarakter og på karakter i orden og i oppførsel. Du kan også klage på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter. Denne klageretten gjelder både vedtak begrunnet i manglende vurderingsgrunnlag og vedtak begrunnet i fraværsgrensen. Du kan ikke klage på halvårsvurdering med karakter (terminkarakter).

Klagefristen er 10 dager. Den gjelder fra den som kan klage er blitt gjort kjent med karakteren eller vedtaket om ikke å sette karakter. Eller burde ha gjort seg kjent med den.

Innenfor klagefristen kan du kreve begrunnelse for den karakteren som er satt. Dersom det kreves slik begrunnelse, regnes ny tidagers klagefrist fra den dagen begrunnelsen er mottatt. Det kan ikke kreves begrunnelse for karakter til skriftlig eksamen.

Klagen skal sendes til skolen. Skolen sender klagen videre til klageinstansen etter at rektor og faglærer (sensorene ved ikke-skriftlig eksamen) har skrevet sine uttalelser. Du har rett til å få tilsendt uttalelsene.

Når du klager på en standpunktkarakter eller eksamenskarakter ved skriftlig eksamen, kan karakteren bli stående, bli satt opp eller satt ned. Resultatet kan også bli at det gjøres vedtak om ikke å sette standpunktkarakter.

For mer informasjon om klagerett og behandling av klager, kan du ta kontakt med lærer eller rådgiver på skolen. Reglene for klage på vurdering og eksamenskarakterer står i kapittel 5 i forskrift til opplæringsloven.

Klage på standpunktkarakter

En klage skal inneholde navn, kontaktinformasjon, hvilket fag du klager på, en begrunnelse for klagen, samt dato og underskrift.

Det er ikke selve karakteren du kan klage på, men bare formelle forhold knyttet til vurdering og karakterfastsetting. Altså om læreren har satt karakteren, eller eventuelt unnlatt å sette karakter (IV), på riktig grunnlag. Klageinstansen skal ikke vurdere om en elev har fått en riktig eller rettferdig karakter med tanke på kompetansen i faget.

Det er alltid greit å snakke med faglærer før du sender en skriftlig klage.

Klage på vedtak om ikke å sette karakter med begrunnelse i fraværsgrensen

Ved klage på vedtak om å ikke sette standpunktkarakter med bakgrunn i overtrådt fraværsgrense, kan klagenemnda bare vurdere om forutsetningene for ikke å sette karakter er oppfylt.

Klage på eksamenskarakter ved skriftlig eksamen

Ved klage på skriftlig eksamen, kan du bare klage på selve eksamenskarakteren. Klagen skal inneholde navn, kontaktinformasjon, hvilken eksamen det klages på, dato for denne eksamenen, underskrift og dato for klagen.

Klage på ikke-skriftlig eksamen

Ved ikke-skriftlig eksamen (gjelder muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen) kan du ikke klage på selve eksamenskarakteren, men bare på formelle feil som kan ha påvirket eksamensresultatet. Dersom klagen blir tatt til følge, vil eksamenskarakteren bli annullert. Da kan du gå opp til ny eksamen.

Klage på en ikke-skriftlig eksamen skal inneholde navn, kontaktinformasjon, hvilken eksamen det klages på, en begrunnelse for klagen, samt dato og underskrift.

Hele kapittel 3  i forskrift til opplæringsloven handler om vurdering, mens kapittel 5 handler om klage på vurdering.

Ståle Ertzgaard
Sist oppdatert: 23.02.2017 13:22:30