Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Samferdsels-/ Transportplaner

Planer danner grunnlaget for hvilke prioriteringer som skal gjøres innenfor ulike områder i offentlig sektor. Innenfor transportsektoren forholder vi oss i Sør-Trøndelag til transportplaner på fylkesnivå, regionalt- og nasjonalt nivå. 

Nasjonal transportplan danner rammene for investeringer i og drift av nasjonal infrastruktur innen veg, bane, sjøtransport og luftfart. Fylkeskommunens ansvarsområder berøres ikke direkte i planen, men STFK er som regional aktør opptatt av hvilke prioriteringer som gjøres i vår region, og arbeider foran hver rullering for at Nasjonal transportplan skal bli best mulig. Planen gjelder for ti år, og rulleres hvert fjerde år.

Regional transportplan Midt-Norge er en felles transportplan for Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. Arbeidet med den første Regional transportplan Midt-Norge ble påbegynt i 2010 etter vedtak i de tre fylkestingene, og planen ble vedtatt sommeren 2012. Det er i etterkant basert på Regionalt transportplan utarbeidet et felles innspill til NTP fra de tre fylkeskommunene. Dette i form av en kortversjon av Regional transportplan.

Transportplan Sør-Trøndelag ble første gang vedtatt i 2013, og erstatter tidligere fylkesvegplaner. Planen beskriver utfordringer innenfor fylkeskommunens ansvarsområde i samferdselssektoren, og danner grunnlaget for prioriteringer innenfor investering og drift av kollektivtrafikk, veger og annen infrastruktur. Prioriteringene konkretiseres i et fireåring handlingsprogram som rulleres hvert år.

Handlingsprogram samferdsel 2015-18
Handlingsprogram samferdsel omhandler primært vei, men har også et kollektivavsnitt. Handlingsprogram samferdsel 2015-18 (HP 2015-18) består av et hoveddokument og 5 tabell vedlegg.

Veistrategi
Veistrategien skal beskrive en samlet strategi for opprettholdelse og videre utvikling av det fylkeskommunale vegnettet.

Det skal være fokus på de viktigste målsetninger samt økonomi.

Strategien skal være et verktøy til at man, gitt de til enhver tid gjeldende rammebetingelsene, best mulig støtter opp under ønsket utvikling.

«Fornye framfor nye.»

Last ned Veistrategien for 2016-2030 her!

karli
Sist oppdatert: 28.03.2016 18:00:52